Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 22. maija spriedums - López Teruel/ITSB

(lieta F-99/06) 1

Ierēdņi - Slimības atvaļinājums - Neatļauta prombūtne - Atzinuma saņemšanas procedūra - Vienošanās par neatkarīgu ārstu termiņš

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Adelaida López Teruel, Guadalajara (Spānija) (pārstāvji - G. Vandersanden, L. Levi un C. Ronzi, avocats)

Atbildētājs: Iekšējā Tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvis - M. I de Medrano Caballero)

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas 2005. gada 20. oktobra lēmuma, kas pieņemts attiecībā uz prasītājas slimības atvaļinājumu un ar to saistīto atzinumu sniedzošās personas slēdzienu, kas paredzēts Civildienesta noteikumu 59. panta 1. punktā, atcelšana

Rezolutīvā daļa

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 2005. gada 20. oktobra lēmumu daļā, kurā López Teruel prombūtne uzskatīta par neatļautu prombūtni no 2005. gada 8. februāra līdz 20. februārim un no 2005. gada 7. aprīļa līdz 2. augustam;

pārējā daļā prasījumus noraidīt;

ITSB sedz pats savus un atlīdzina López Teruel radušos tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 249, 14.10.2006., 18. lpp.