Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2007 r. - López Teruel przeciwko OHIM

(Sprawa F-99/06)1

(Urzędnicy - Nieobecność w pracy wskutek choroby - Nieprawidłowości dotyczące nieobecności - Postępowanie arbitrażowe - Termin do wyznaczenia lekarza rozjemcy)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Hiszpania) (przedstawiciele:adwokaci G. Vandersanden, L. Levi i C. Ronzi)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawiciele: I. de Medrano Caballero, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 20 października 2005 r. dotyczącej nieobecności skarżącej w pracy wskutek choroby, wydanej w następstwie opinii rozjemcy, o którym mowa w art. 59 ust. 1 regulaminu pracowniczego

Sentencja wyroku

Zostaje stwierdzona nieważność decyzji Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 20 października 2005 r. w zakresie, w jakim traktuje nieobecność A. López Teruel od dnia 8 lutego 2005 r. do dnia 20 lutego 2005 r. i od dnia 7 kwietnia 2005 r. do dnia 2 sierpnia 2005 r. za nieobecność nieusprawiedliwioną.

Pozostałe żądania przedstawione w skardze zostają oddalone.

OHIM pokryje własne koszty oraz jedną trzecią kosztów poniesionych przez A. López Teruel.

____________

1 - Dz.U. C 249 z 14.10.2006 r., str. 18.