Language of document :

Žaloba podaná 24. augusta 2006 - Lohiniva/Komisia

(Vec F-98/06)

Jazyk konania: fínčina

Účastníci konania

Žalobca: Risto Lohiniva (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: V. Teperi, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 30. mája 2006, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu,

určiť, že žalobca je naďalej oprávnený previesť do Fínska 35 % svojho čistého platu, vo výške upravenej koeficientom pre krajinu, do ktorej sa prevod uskutočňuje, od 16. januára 2006,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca prevádzal do Fínska, svojej krajiny pôvodu, časť svojho platu vo výške upravenej koeficientom podľa článku 17 prílohy VII starého služobného poriadku. V rámci programu výmeny úradníkov medzi Komisiou a členskými štátmi bol v rokoch 2004 až 2005 preložený do Fínska. Počas tohto obdobia mu Komisia vo Fínsku v celom rozsahu vyplácala jeho plat vynásobený koeficientom prevodu. V januári 2006 po jeho návrate do Bruselu mu bolo odoprené právo naďalej prevádzať do Fínska tú časť svojho platu, ktorú tam prevádzal pred jeho preložením. V tejto súvislosti administratívny orgán uviedol, že vyššie uvedené ustanovenie bolo nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku zmenené a že žalobca nespĺňa podmienku pre pokračovanie tohto zvýhodnenia stanovenú v článku 17 ods. 2 písm. a) prílohy XII služobného poriadku.

Žalobca vo svojej žalobe uvádza, že sa na neho vzťahuje prípad uvedený v článku 17 ods. 2 písm. a) prílohy XII služobného poriadku, keďže oprávnenie k prevodu mu prináležalo tak počas svojho preloženia do Fínska, ako aj predtým.

____________