Language of document :

Talan väckt den 24 augusti 2006 - Lohiniva mot kommissionen

(Mål F-98/06)

Rättegångsspråk: finska

Parter

Sökande: Risto Lohiniva (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten V. Teperi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 30 maj 2006 om avslag på sökandens klagomål,

besluta att sökanden även fortsättningsvis skall ha rätt att överföra 35 procent av sin nettolön i enlighet med den för varje land fastställda koefficienten för överföring, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden brukade förut, i enlighet med artikel 17 i bilaga VII till de gamla tjänsteföreskrifterna, till sitt ursprungsland Finland överföra en del av sin lön. Andelen fastställdes med utgångspunkt från en koefficient. Han blev i samband med ett program för utbyte av tjänstemän mellan kommissionen och medlemsstaterna förflyttad till Finland och arbetade där under åren 2004 och 2005. Under denna period betalade kommissionen ut hela hans lön multiplicerad med överföringskoefficienten till honom i Finland. I januari 2006 återvände sökanden till Bryssel, och nekades då möjligheten att till Finland åter börja överföra den del av lönen som han brukade överföra före förflyttningen. Administrationen hävdade i detta avseende att den ovannämnda bestämmelsen ändrades i och med att de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft. Sökanden uppfyllde inte villkoret i artikel 17.2 a i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna och hade därför inte längre hade rätt till denna förmån.

Sökanden gör i sin ansökan gällande att han skulle ha omfattats av artikel 17.2 a i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna om han under perioden då han var förflyttad till Finland hade åtnjutit överföringsförmånen på samma sätt som innan.

____________