Language of document :

11. augustil 2006 esitatud hagi - Taruffi versus komisjon

(Kohtuasi F-95/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Adrien Taruffi (Schouweiler, Luxembourg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

otsustada, et komisjoni poolt 23. detsembril 2004 vastuvõetud personalieeskirjade artikli 45 üldiste rakendussätete artikli 4 lõige 1 on seadusevastane;

tühistada komisjoni otsus, mis fikseerib hageja teenetepunktid 2004. ja 2005. aastate edutamise raames, samuti otsus tema mittekandmise kohta teenetenimekirja pärast edutamiskomisjoni ja ametnike nimekirja palgaastmel B*10 2004. aasta edutamise raames

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks väidab hageja, et administratsiooni positiivse vastuse tagajärjel tema esimesele kaebusele, ei uurinud edutamiskomisjon tõhusalt hageja teeneid tema hindamise raames.

2004. aasta edutamise osas viitab hageja eelkõige ilmsele hindamisveale, sest tema teened olid 2004. aasta edutamisel võrreldavad nende ametnikega, keda tasustati "teadusuuringute" eelarvest, kuivõrd selle edutamise ajal oli ta tasustatav "tehingute" eelarvest.

2005. aasta eelarve osas peab hageja seadusevastaseks komisjoni poolt vastuvõetud personalieeskirjade artikli 45 üldiste rakendussätete artikli 4 lõiget 1, mille kohaselt, isegi kui hageja oleks määratud ühte kahest erinevast peadirektoraadist ja kui vahearuanne laieneks 2004. aasta esimesele poolele, mis võimaldab jagada teenetepunkte, on ainult lõpparuande eest vastutav peadirektoraat pädev eelispunkte jagama.

Üldiselt väidab hageja, et vaidlustatavad otsused on vastu võetud personalieeskirjade artiklit 45 rikkudes, sest määrava kriteeriumina võeti arvesse pigem teenistuse pikkust kui teeneid.

____________