Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2006 r. - Taruffi przeciwko Komisji

(Sprawa F-95/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Adrien Taruffi (Schouweiler, Luksembourg) (Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E.Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uznanie art. 4 ust. 1 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 45 regulaminu pracowniczego przyjętych decyzją Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. (przepisy wykonawcze) za niezgodne z prawem;

uchylenie decyzji Komisji w sprawie punktów zasług i pierwszeństwa skarżącego w postępowaniu w sprawie awansu za 2004 i 2005 r. oraz decyzji o niewpisaniu jego nazwiska na listę zasług po obradach komitetu ds. awansu oraz na listę urzędników awansowanych do grupy B*10 w postępowaniu w sprawie awansu za 2004 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi skarżący podnosi brak faktycznej analizy zasług w trakcie oceny dokonywanej przez komitet ds. awansu w następstwie pozytywnego rozpatrzenia przez administrację jego pierwszego zażalenia.

Jeżeli chodzi o postępowanie za 2004 r. skarżący podnosi w szczególności oczywisty błąd w ocenie zakresie w jakim jego zasługi w roku 2004 miały zostać porównane z zasługami urzędników objętych budżetem "badania", choć on w tym roku objęty był budżetem "funkcjonowanie".

W odniesieniu do roku 2005 skarżący uważa za niezgodną z prawem wykładnię przez Komisję art. 4 ust. 1 przepisów wykonawczych, zgodnie z którą o ile skarżący pracował w dwóch różnych dyrekcjach generalnych i że sporządzone zostało sprawozdanie przejściowe za część roku 2004 przyznające punkty zasług, to jedynie dyrekcja generalna, sporządzająca sprawozdanie końcowe jest właściwa do przyznania punktów pierwszeństwa.

Skarżący generalnie uważa, że zaskarżone decyzje podjęte zostały z naruszeniem art. 45 regulaminu pracowniczego w zakresie w jakim to staż pracy, a nie zasługi brane są pod uwagę jako kryterium rozstrzygające.

____________