Language of document :

Žaloba podaná 10. augusta 2006 - G/Komisia

(Vec F-96/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: G (Port-Vendres, Francúzsko) (v zastúpení: B. Cambier a L. Cambier, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

vyhlásiť, že žalovaná je zodpovedná za porušenie povinností, ktorého sa dopustila na ujmu žalobcu,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi a jeho rodine predbežnú sumu 1 581 801 EUR, ktorá zodpovedá polovici ujmy spôsobenej každým porušením povinností Komisiou, jej zamestnancami, vedúcimi a/alebo inými orgánmi, ktoré sú na ňu napojené - druhá polovica musí byť upresnená za pomoci znalca,

zaviazať žalovanú zaplatiť úroky vo výške 8 % zo všetkých uvedených súm, a to od 23. novembra 1999, dátumu uzavretia prvej správy o vnútornom vyšetrovaní vedenom Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), v ktorej sa objavujú prvé náznaky zaujatosti vo vzťahu k žalobcovi, alebo subsidiárne, od 29. júna 2005, dátumu, kedy žalobca podal žiadosť o náhradu škody podľa článku 90 ods. 1 služobného poriadku;

ustanoviť znalca,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza osem žalobných dôvodov.

Ako prvý žalobný dôvod žalobca vytýka Komisii, že ho umiestnila do jadra aféry "Berthelot" a že ho považovala za hlavného iniciátora tejto aféry, kým všetky obvinenia boli nepravdivé a neexistoval najmenší dôkaz, ktorý by bol spôsobilý preukázať tieto obvinenia proti žalobcovi. Týmto konaním Komisia porušila povinnosť starostlivosti a správneho úradného postupu a uviedla do omylu legitímne očakávania žalobcu.

Ako druhý žalobný dôvod žalobca vytýka Komisii hrubé porušenie jeho práva na obhajobu porušením povinností a správnou nečinnosťou vo vyšetrovaní v súvislosti s aférou "Berthelot", ktoré nebolo vedené nestranným spôsobom.

Ako tretí žalobný dôvod žalobca uvádza porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť, keďže v priebehu roka 2000 vydala Komisia novinárom povolenie vstúpiť do sídla OLAF-u a oboznámiť sa s dôvernými dokumentmi týkajúcimi sa žalobcu, aby niektoré z nich mohli ďalej šíriť prostredníctvom televízneho vysielania.

Ako štvrtý žalobný dôvod žalobca kritizuje rozhodnutie Komisie zbaviť ho trestnej imunity.

Ako piaty žalobný dôvod žalobca vytýka Komisii, že ho preložila na miesto hlavného poradcu na generálnom riaditeľstve "Výskum a technologický rozvoj," nie v záujme služby alebo v rámci politiky mobility inštitúcie, ale ako zastretú disciplinárnu sankciu.

V šiestom žalobnom dôvode týkajúcom sa konania o uznaní profesijného pôvodu choroby (článok 73 služobného poriadku), žalobca napáda rozhodnutia Komisie o vylúčení od počiatku predpokladu pracovného úrazu a postúpení jeho spisu Vyšetrovaciemu a disciplinárnemu úradu Komisie (IDOC), aby na základe správneho vyšetrovania určil pôvod jeho choroby.

Ako siedmy žalobný dôvod sa žalobca dovoláva nezávislosti konania upraveného v článku 73 a 78 služobného poriadku a napáda rozhodnutie posudkovej komisie v Komisii o zastavení konania v rámci konania začatého na základe článku 78 ods. 5 služobného poriadku, keďže žiadne rozhodnutie nebolo prijaté na základe článku 73 služobného poriadku.

Ako ôsmy žalobný dôvod žalobca kritizuje skutočnosť, že boli proti nemu vedené - a sú vedené - disciplinárne konania, hoci materiálne dôkazy, ktoré boli podkladom konaní, označil belgický sudca v rámci trestného konania vedeného proti nemu za nedôvodné.

Žalobca z toho vyvodil záver, že zmienené porušenie povinností Komisiou je pôvodom jeho nervovej depresie, kvôli ktorej musel predčasne ukončiť svoj služobný postup ako úradník. Táto skutočnosť spôsobila materiálnu a morálnu ujmu jemu samému, ako aj jeho rodine.

____________