Language of document :

Tožba, vložena 15. avgusta 2006 - Lopez Teruel proti UUNT

(Zadeva F-97/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Španija) (zastopniki: G. Vandersanden, L. Levi in C. Ronzi, avocats)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT)

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe z dne 6. oktobra 2005, s katero je Organ, pristojen za imenovanja (OPI), zavrnil predlog tožeče stranke za sklic invalidske komisije v skladu s členom 78 Kadrovskih predpisov;

kolikor je potrebno, razglasitev ničnosti odločbe OPI-ja z dne 5. maja 2006, s katero je zavrnil ugovor, ki ga je vložila tožeča stranka 6. januarja 2006;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka, uradnica UUNT, je naslovila na upravo 8. junija 2005 predlog za sklic invalidske komisije, da bi ta presodila obstoj invalidnosti v smislu člena 78 Kadrovskih predpisov. UUNT je zavrnil sklic take komisije, pri čemer je navedel, prvič, da ima OPI diskrecijsko pravico na tem področju na podlagi člena 59(4) Kadrovskih predpisov, in drugič, da naj zdravstveno stanje, na katero se sklicuje tožeča stranka, ne bi moglo biti predmet postopka za ugotavljanje invalidnosti, glede na to, da je že bila predmet arbitražnega postopka.

V svoji tožbi je tožeča stranka navedla tri tožbene razloge, od katerih je prvi, kršitev člena 78 Kadrovskih predpisov, sestavljen iz dveh delov. V prvem zatrjuje, da naj bi uradnik imel pravico sklicati invalidsko komisijo, ne glede na možnost sklica, ki jo ima tudi OPI, saj naj bi člena 78 in 59 Kadrovskih predpisov imela različen ratio legis in urejala različne položaje. V drugem delu tožeča stranka očita UUNT, da je storil očitno napako pri presoji in prekoračil svoja pooblastila, saj naj bi presojo medicinskih izvedencev nadomestil s svojo presojo.

Drugi tožbeni razlog je kršitev dolžne skrbnosti in načela dobre uprave. Predvsem naj UUNT ne bi skrbno pretehtal zadevnih interesov in naj ne bi upošteval občutljivega zdravstvenega stanja tožeče stranke.

Tretji tožbeni razlog je kršitev načela nediskriminacije in enakosti obravnavanja. Po mnenju tožeče stranke bi lahko imeli vsi drugi uradniki Evropskih skupnosti v nasprotju z uradniki UUNT pravico, da jih preuči invalidska komisija. Razlaga UUNT člena 78 Kadrovskih predpisov vodi do kršitve enotnosti javnih uslužbencev Skupnosti, zapisano v členu 9(3) Amsterdamske pogodbe.

____________