Language of document :

25. augustil 2006 esitatud hagi - Lopez Teruel versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-99/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Hispaania) (esindajad: advokaat G. Vandersanden, advokaat L. Levi ja advokaat C. Ronzi)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 20. oktoobri 2005. aasta otsus, mis tehti personalieeskirjade artikli 59 lõikes 1 nimetatud sõltumatu arsti arvamuse alusel;

vajadusel tühistada ametisse nimetava asutuse 17. mai 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja poolt 20. jaanuaril 2006 esitatud kaebus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on Siseturu Ühtlustamise Ameti ametnik, esitas arstitõendid, mis tõendasid töölt puudumist 7. aprillist kuni 7. augustini 2005. Siseturu Ühtlustamise Amet vaidlustas tõendite kehtivuse ning kohustas hagejat läbima arstliku kontrolli. Amet kohustas hagejat arstliku kontrolli tulemusena asuma tööle 2. augustil 2005. Hageja taotlusel personalieeskirjade artikli 59 lõike 1 alusel algatatud ekspertiis kinnitas, et hageja töölt puudumine polnud õigustatud.

Hageja esitab oma hagi toetuseks kolm väidet, millest esimene tugineb eespool viidatud sätte viienda ja kuuenda lõigu rikkumisele. Seoses viiendas lõigus sätestatuga kritiseerib hageja nende töölt puudutud päevade arvestust, mida Siseturu Ühtlustamise Amet pidas arstliku kontrolli järel lubamatuks. Seoses kuuendas lõigus sätestatuga leiab hageja, et esiteks on ametisse nimetav asutus toiminud ebaseaduslikult, kui nimetas omal algatusel sõltumatu arsti, kuigi kolmanda arsti määramise küsimuses langesid ameti arsti ja hageja arsti arvamused kokku. Teiseks, kõnealuses lõikes nimetatud viiepäevast tähtaega saab hakata arvestama üksnes hetkest, mil ameti arst võtab ühendust hageja arstiga. Teise võimalusena väidab hageja, et viidatud tähtaeg pole kohustuslik.

Teises väites kinnitab hageja, et sõltumatu arsti arvamuse puhul on rikutud põhjendamiskohustust ja menetlust, kuna arvamuses esitatud järeldused ei ole kooskõlas selles toodud meditsiiniliste andmetega.

Kolmandas väites kinnitab hageja, et rikutud on hoolsuskohustust, hea halduse tava, läbipaistvuse põhimõtet ja kaitseõigust.

____________