Language of document :

Talan väckt den 25 augusti 2006 -Lopez Teruel mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-99/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Spanien) (ombud: advokaterna G. Vandersanden, L. Levi och C. Ronzi)

Svarande: Byrån för harmonisering av den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 20 oktober 2005, som fattades efter det att den oberoende läkare som avses i artikel 59.1 i tjänsteföreskrifterna hade avgett sina slutsatser,

vid behov, ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 17 maj 2006 om avslag på det klagomål som sökanden hade gett in den 20 januari 2006, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, en tjänsteman vid harmoniseringsbyrån, har företett läkarintyg som berättigar hennes frånvaro från arbetet från den 7 april till den 7 augusti 2005. Harmoniseringsbyrån, som ifrågasatte intygens giltighet, lät sökanden genomgå läkarkontroller. På grundval av kontrollerna ålade harmoniseringsbyrån sökanden att infinna sig på sitt arbete från och med den 2 augusti 2005. Genom det förfarande för utlåtande från en oberoende läkare som hade inletts i enlighet med artikel 59.1 i tjänsteföreskrifterna bekräftades att sökandens frånvaro var otillåten.

Sökanden har till stöd för sin talan åberopat tre grunder, varav den första avser att femte och sjätte styckena i ovannämnda bestämmelse har åsidosatts. Vad beträffar femte stycket ifrågasätter sökanden beräkningen av hur många frånvarodagar som harmoniseringsbyrån till följd av läkarkontrollerna ansåg var otillåtna. Beträffande sjätte stycket anser sökanden för det första att tillsättningsmyndigheten rättsstridigt ensidigt utsåg den oberoende läkaren, medan institutionens läkare och sökandens läkare inte var oense om valet av den tredje läkaren. För det andra börjar den femdagarsfrist som avses i stycket i fråga inte att löpa förrän den tidpunkt då institutionens läkare kontaktar tjänstemannens läkare. I andra hand görs gällande att denna frist inte är tvingande.

Sökanden åberopar med sin andra grund att det föreligger en brist i motiveringen och att den oberoende läkarens utlåtande är rättsstridigt, eftersom slutsatserna däri inte överensstämmer med de medicinska konstaterandena i utlåtandet.

Sökanden åberopar med sin tredje grund att omsorgsplikten, principen om god förvaltningssed, principen om insyn och rätten till försvar har åsidosatts.

____________