Language of document :

31. augustil 2006 esitatud hagi - Simon versus Euroopa Kohus ja komisjon

(Kohtuasi F-100/06)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Balázs Simon (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat György Magyar)

Kostjad: Euroopa Ühenduste Kohus ja Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada: i) Euroopa Kohtu ametisse nimetava ametiisiku 23. veebruari 2006. aasta otsus; ii) komisjoni ametisse nimetava ametiisiku 3. märtsi 2006. aasta otsus; iii) komisjoni ametisse nimetava ametiisiku 30. mai 2006. aasta otsus; iv) Euroopa Kohtu ametisse nimetava ametiisiku 27. juuni 2006. aasta otsus, kuna nende otsustega jäeti hageja ilma õigustest, mis tulenesid 16. juulil 2004 tema nimetamisest katseajal olevaks ametnikuks, ning jäeti samuti ilma tema tööstaažist ja tema palgaastmest ning ka nendest õigustest, mis tulenesid tema ametisse nimetamisest 16. aprillil 2006, st tema alaliselt ametisse nimetamisest;

mõista kohtukulud välja kostjatelt.

Väited ja peamised argumendid

Pärast seda, kui hageja esitas hagi kohtuasjas F-58/061, vaidlustab hageja nüüd esiteks Euroopa Kohtu otsused, millega Euroopa Kohus rahuldab tema ametist lahkumise, mille ta esitas oma 28. oktoobri 2005. aasta avalduses, ning teiseks komisjoni otsused, millega määrati tema palgaastmeks A*5.

Oma hagi toetuseks tugineb hageja kahele väitele, nimelt esiteks sellise põhimõtte rikkumisele, mille kohaselt on keelatud loobuda põhikirjaga tagatud õigustest, ja juba omandatud õiguste rikkumisele ning teiseks võimu kuritarvitamisele ja juba omandatud õiguste rikkumisele.

Esimese väite raames väidab hageja eelkõige, et oma 28. oktoobri 2005. aasta avaldusega ei kavatsenud ta loobuda ametniku staatusest, vaid tahtis vahetada töökohta ja ülesandeid. Seega ei ole ta kaotanud juba omandatud õigusi.

Teise väite raames rõhutab hageja eelkõige, et isegi kui eeldada, et ta oleks oma avaldusega soovinud loobuda oma ametniku staatusest, on selline loobumine õigusvastane, kuna kostjad seadsid kõnealuse ühest institutsioonist teise üleviimise loobumise faktiliseks eelduseks. Lisaks väidab hageja, et kuna Euroopa Kohus nimetas ta A*7 palgaastmega ametnikuks, täitis ta selle palgaastmega ametnikuks nimetamiseks kõiki vajalikke tingimusi, mistõttu komisjoni poolt tema nimetamine A*5 palgaastmega ametnikuks kujutab endast võimu kuritarvitamist ja rikub hageja juba omandatud õigusi.

____________

1 - ELT C 190, 12.8.2006, lk 35.