Language of document : ECLI:EU:F:2008:62

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (kolmas koda)

14. mai 2008

Kohtuasi F‑95/06

Adrien Taruffi

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2004. ja 2005. aasta edutamine – Töötajate esindaja – Eelispunktid

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles A. Taruffi palub sisuliselt tühistada komisjoni otsused, millega on määratud tema punktide koguarv ja jäetud ta kandmata 2004. aasta edutamisel palgaastmele B*10 edutatud ametnike nimekirja ja teiseks tühistada otsus, millega on määratud tema punktide koguarv 2005. aasta edutamise raames.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Huve kahjustav akt – Komisjoni kehtestatud edutamissüsteem – Aasta edutamise lõpetamine aktiga, mis sisaldab edutatud ametnike nimekirja kehtestavat otsust ja otsust ametnikele antud punktide kohta – Iseseisvad otsused, mille peale saab esitada eraldi kaebused või ühise kaebuse

(Personalieeskirjad, artiklid 45, 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine

(Personalieeskirjad, artikli 25 teine lõik, artikkel 45 ja artikli 90 lõige 2)

3.      Ametnikud – Edutamine – Ametisse nimetava asutuse kaalutlusõigus

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

1.      Komisjoni töökorraga kehtestatud edutamissüsteemis, mis põhineb kogutud teenete arvesse võtmisel, mida väljendavad aastast aastasse kogutud punktid, ja kus edutamine lõpetatakse olemuselt keerulise aktiga, kuna see sisaldab ametisse nimetava asutuse kahte eraldi otsust – ühe otsusega kehtestatakse edutatud ametnike nimekiri ja teisega määratakse kindlaks ametnike punktide koguarv, millele esimesena nimetatud otsus rajaneb –, see ametisse nimetava asutuse otsus, mis määrab kindlaks punktide koguarvu, kujutab endast iseseisvat akti, mille enda peale võib esitada kaebuse ja mille peale saab vajaduse korral kohtusse edasi kaevata personalieeskirjades ette nähtud õiguskaitsevahendite raames.

Sellest tulenevalt võib edutatud ametnike nimekirja kantud ametnik, kui ta vaidlustab ametisse nimetava asutuse poolt talle antud punktide koguarvu ja sellega ka järgmisteks aastateks säilitatud punktide ülejäägi, esitada kaebuse ja vajaduse korral kohtusse hagi ainult sellise punktide andmise akti peale, millel on tema jaoks siduvad ja lõplikud õiguslikud tagajärjed.

Samuti on mõeldav, et samasuguse menetluse võib algatada ametnik, keda ei edutatud ja kes ei soovi vaidlustada asjaolu, et teda ei edutatud käimasoleva edutamise raames, vaid üksnes keeldumist anda talle teatud hulk punkte, mis ei oleks tal võimaldanud edutamiskünniseni jõuda.

Peale selle võib ametnik, keda ei edutatud väidetavalt õigustamatult edutamiskünnisest allapoole jääva ebapiisava punktide arvu tõttu, esitada oma kaebuse nii selle ametisse nimetava asutuse otsuse peale, mis määrab kindlaks punktide koguarvu, kui ka selle otsuse peale, mis kehtestab edutatud ametnike nimekirja.

Üksikud otsused eelispunktide andmise või andmata jätmise kohta on aktid, mis valmistavad ette, eelnevad ja on vajalikud lõplikuks edutamisotsuseks ning sellest eraldatava ja autonoomse akti jaoks, mis selles sisaldub, ehk punktide kogusumma määramine. Nende peale ei saa esitada iseseisvat hagi, kuid nende seaduslikkust võib vaidlustada lõpliku otsuse peale esitatud hagi raames.

Seevastu ei ole vastuvõetav ametniku väide, millega ta vaidlustab tema teenetepunkte määrava otsuse seaduslikkuse tema edutamispunktide kogusummat määrava lõpliku otsuse peale esitatud hagi raames, kui ta ei ole esitanud kohtusse hagi oma karjääriarengu aruande peale, sest teenetepunktid arvutatakse selles aruandes antud hinde alusel.

(vt punktid 59–64)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 19. oktoober 2006, kohtuasi T‑311/04: Buendía Sierra vs. komisjon (EKL 2006, lk II‑4137, punktid 90–93, 96–98 ja 106

2.      Komisjonis kehtestatud edutamissüsteemis, mis näeb ette, et edutamiskomitee esitab põhjendatud arvamuse, kui ta teeb ametisse nimetavale asutusele ettepaneku anda eelispunkte apellatsiooni alusel, ei riku see, kui ta ei ole esitanud põhjendusi oma ettepanekule jätta need punktid andmata, personalieeskirjade artikli 25 teist lõiku, sest see ettepanek ei ole isiku huve kahjustav akt.

(vt punktid 91–93)

Viited:

Esimese Astme Kohus: eespool viidatud kohtuasi Buendía Sierra vs. komisjon (punktid 143 ja 144)

3.      Ametisse nimetaval asutusel, kellel on edutamise osas lai kaalutluspädevus, puudus igasugune kohustus anda 2004. aasta edutamise raames edutamislävele lähedal olevatele ametnikele punktid, mis olid neil puudu, et neid edutataks enne, kui jõustus uus karjääristruktuur, mis kehtestati määrusega nr 723/2004, millega muudeti ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi.

(vt punkt 114)