Language of document : ECLI:EU:F:2008:62

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (tretji senat)

z dne 14. maja 2008

Zadeva F-95/06

Adrien Taruffi

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalni obdobji 2004 in 2005 – Predstavniki zaposlenih – Prednostne točke“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero A. Taruffi v bistvu predlaga, po eni strani, razglasitev ničnosti odločb Komisije, s katerima je bilo določeno skupno število njegovih točk in zavrnjen vpis njegovega imena na seznam uradnikov, ki napredujejo v naziv B*10 v napredovalnem obdobju 2004, in, po drugi strani, razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bilo določeno skupno število njegovih točk za napredovalno obdobje 2005.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Sistem napredovanja, ki ga je vzpostavila Komisija – Konec napredovalnega obdobja z aktom, ki vsebuje odločbo o sestavi seznama uradnikov, ki napredujejo, in odločbo o določitvi točk, ki se dodelijo uradnikom – Samostojne odločbe, zoper katere je mogoče vložiti ločene tožbe ali eno samo tožbo

(Kadrovski predpisi za uradnike, členi 45, 90 in 91)

2.      Uradniki – Napredovanje – Primerjalna ocena uspešnosti

(Kadrovski predpisi za uradnike, členi 25, drugi odstavek, 45 in 90(2))

3.      Uradniki – Napredovanje – Diskrecijska pravica organa, pristojnega za imenovanja

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 45)

1.      V okviru sistema napredovanja, vzpostavljenega z notranjimi predpisi Komisije, ki temelji na upoštevanju skupne delovne uspešnosti, ki jo izkazujejo točke, ki se seštevajo iz leta v leto, in v katerem se napredovalno obdobje konča s kompleksnim aktom, saj obsega dve ločeni odločbi organa, pristojnega za imenovanja, in sicer odločbo o določitvi seznama uradnikov, ki napredujejo, in odločbo o določitvi skupnega števila točk za uradnike, na kateri temelji prva zgoraj navedena odločba, je ta odločba o določitvi skupnega števila točk samostojen akt, ki je kot tak lahko predmet pritožbe in po potrebi tožbe v okviru pravnih sredstev, ki so določena v Kadrovskih predpisih.

Zato lahko uradnik, vpisan na seznam uradnikov, ki napredujejo, če izpodbija skupno število točk, ki mu jih je dodelil organ, pristojen za imenovanja, in s tem preostanek točk, ki se ohrani za naslednja leta, vloži pritožbo in po potrebi tožbo zoper sam akt o dodelitvi točk, ki ima v zvezi z njim zavezujoče in dokončne pravne učinke.

Prav tako je mogoče, da enak postopek sproži uradnik, ki ne napreduje in ki ne želi izpodbijati svojega nenapredovanja v zadevnem obdobju, ampak izključno zavrnitev dodelitve določenega števila točk, s katerimi ne bi mogel doseči praga za napredovanje.

Vendar bo lahko uradnik, ki ne napreduje zaradi domnevno neupravičene dodelitve nezadostnega števila točk, da bi dosegel prag za napredovanje, svojo tožbo vložil hkrati zoper odločbo organa, pristojnega za imenovanja, o določitvi skupnega števila točk in odločbo o določitvi seznama uradnikov, ki napredujejo.

Posamične odločbe o dodelitvi ali zavrnitvi prednostnih točk so pripravljalni predhodni akti, ki so nujni za končno odločbo, s katero se sprejmejo napredovanja, in za ločen samostojen akt, ki ga ta odločba vključuje, to je določitev skupnega števila točk. Te odločbe ne morejo biti predmet samostojne ničnostne tožbe, vendar pa se njihova zakonitost lahko izpodbija v okviru tožbe zoper končno odločbo.

Nasprotno pa uradnik ni upravičen izpodbijati zakonitosti odločbe o določitvi njegovih točk za delovno uspešnost v okviru tožbe zoper končno odločbo o določitvi skupnega števila njegovih točk za napredovanje, če ni vložil pravnega sredstva zoper karierno ocenjevalno poročilo, saj se točke za delovno uspešnost izračunajo na podlagi ocene, dodeljene v navedenem poročilu.

(Glej točke od 59 do 64.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 19. oktober 2006, Buendía Sierra proti Komisiji, T-311/04, ZOdl., str. II-4137, točke od 90 do 93, od 96 do 98 in 106.

2.      V okviru sistema napredovanja, ki ga je vzpostavila Komisija in v katerem je predvideno, da odbor za napredovanja izda obrazloženo mnenje, kadar organu, pristojnemu za imenovanja, predlaga dodelitev pritožbenih prednostnih točk, to, da odbor za napredovanja ne obrazloži predloga za zavrnitev dodelitve navedenih točk, ne pomeni kršitve člena 25, drugi odstavek, Kadrovskih predpisov, saj tak predlog ni akt, ki posega v položaj.

(Glej točke od 91 do 93.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: zgoraj navedena sodba Buendía Sierra proti Komisiji, točki 143 in 144.

3.      Organ, pristojen za imenovanja, ki ima široko diskrecijsko pravico na področju napredovanja, za napredovalno obdobje 2004 ni imel obveznosti, da uradnikom, ki so bili blizu praga za napredovanje, dodeli točke, ki so jim manjkale, da bi lahko napredovali pred začetkom veljavnosti nove karierne strukture, uvedene z Uredbo št. 723/2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

(Glej točko 114.)