Language of document :

Uznesenie predsedu Súdu pre verejnú službu zo 14. decembra 2006 - Dálnoky/Komisia

(vec F-120/06 R)

(Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Oznámenie o výberovom konaní - Prípustnosť žaloby v konaní vo veci samej - Naliehavosť - Neexistencia)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Noémi Dálnoky (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: P. Horváth, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a H. Kraemer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Prerušenie priebehu všeobecného výberového konania EPSO/AD/47/06 dovtedy, kým sa nerozhodne o žalobe smerujúcej k zrušeniu oznámenia o tomto konaní uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie z 21. júna 2006 (Ú. v. EÚ C 145 A, s. 1)

Výrok uznesenia

1.    Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.    O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.

____________