Language of document :

Žaloba podaná dne 2. října 2006 - Di Bucci v. Komise

(Věc F-118/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Vittorio Di Bucci (Brusel, Belgie) (zástupce: M. van der Woude, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit seznam zásluh a seznam úředníků povýšených do platové třídy A*12 za období pro povýšení 2005, sestavené podle čl. 10 odst. 3 a 4 obecných prováděcích ustanovení článku 45 služebního řádu a zveřejněné v Administrativních informacích č. 85-2005 ze dne 23. listopadu 2005, a v každém případě rozhodnutí o nezařazení jména žalobce do seznamu povýšených osob;

pokud se to ukáže potřebným, zrušit veškeré akty, které vedly k přijetí tohoto rozhodnutí, a zejména rozhodnutí stanovující počet bodů, který má být přidělen žalobci;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník přidělený k právní službě, který vždy získával jedno z nejvyšších hodnocení, co se týče bodů za zásluhy, ve své platové třídě a ve své službě, nejprve uplatňuje porušení článku 45 služebního řádu, stejně jako obecných prováděcích ustanovení, které vyžadují, aby byly zásluhy zásadním kritériem při přidělování prioritních bodů generálního ředitelství a při povyšování. Nepovýšení žalobce je výsledkem, zaprvé, protiprávností, které již žalobce zpochybnil v žalobách F-98/051 a T-312/042; zadruhé, kritérií pro přidělování prioritních bodů generálního ředitelství uvnitř právní služby, která upřednostňují úředníky s nejvyšším počtem let služby v platové třídě nezávisle na jejich zásluhách; zatřetí, určitých vad při přidělování bodů, zejména výborem pro povýšení, ostatním úředníkům.

Žalobce dále tvrdí, že napadené akty porušují rovněž zásady rovného zacházení a služebního postupu, obsahují zjevně nesprávné posouzení a představují zneužití pravomoci. Mimoto jsou postiženy několika procesními nebo formálními vadami.

A konečně, žalobce se dovolává protiprávnosti obecných prováděcích ustanovení, když uplatňuje následující:

tím, že obecná prováděcí ustanovení opomenula zohlednit úroveň odpovědnosti a užívání různých jazyků při výkonu funkcí, porušují článek 45 služebního řádu v jeho novém znění;

tím, že články 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 a 13 obecných prováděcích ustanovení stanovují, že povýšení je určeno neodůvodněným přidělením prioritních bodů na návrh každého GŘ nebo výboru pro povýšení, porušují zejména čl. 25 odst. 2 a článek 45 služebního řádu;

tím, že články 4 a 6 obecných prováděcích ustanovení přidělují každému GŘ jednotnou kvótu bodů na každého úředníka, porušují článek 45 služebního řádu, stejně jako zásady služebního postupu a rovného zacházení;

tím, že čl. 13 odst. 2 a příloha II obecných prováděcích ustanovení stanovují přidělování přechodných prioritních bodů založených především na počtu let služby v platové třídě, porušují článek 45 služebního řádu;

tím, že článek 9 a příloha I obecných prováděcích ustanovení stanovují přidělování prioritních bodů výboru zaměstnanců za určité dodatečné úkoly uskutečňované v zájmu orgánu, které jsou již zohledňovány při přidělování bodů za zásluhy a prioritních bodů generálního ředitelství, porušují článek 45 služebního řádu, stejně jako zásady služebního postupu a rovného zacházení;

tím, že článek 6 obecných prováděcích ustanovení stanovuje výhodnější zacházení pro úředníky GŘ nebo služeb s nízkým počtem pracovních míst a pro úředníky dočasně přidělené do kabinetů členů Komise, porušuje článek 45 služebního řádu, stejně jako zásady služebního postupu a rovného zacházení.

____________

1 - Úř. věst. C 10, 14.1.2006, s. 24 (Věc původně zapsaná do rejstříku Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-381/05 a předaná Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).

2 - Úř. věst. C 262, 23.10.2004, s. 45.