Language of document :

2. oktoobril 2006 esitatud hagi - Di Bucci versus komisjon

(Kohtuasi F-118/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Vittorio Di Bucci (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. van der Woude)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada 2005. aasta edutamise raames personalieeskirjade artikli 45 üldiste rakendussätete artikli 10 lõigete 3 ja 4 alusel koostatud teenetenimekiri ja palgaastmele A*12 edutatud ametnike nimekiri, mis avaldati 23. novembri 2005. aasta Haldusteatajas nr 85-2005, ning igal juhul tühistada otsus, millega jäeti hageja nimi edutatute nimekirja lisamata;

tühistada vajalikul määral kõik otsused, mis viisid nimetatud otsuse vastuvõtmiseni ning eelkõige otsused, millega määratleti hagejale antavate punktide arv;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on õigustalituse ametnik ja on oma palgaastme ja talituse raames pidevalt saanud ühe kõige kõrgematest hinnangutest teenetepunktide mõttes, tugineb esiteks nii personalieeskirjade artikli 45 kui ka üldiste rakendussätete rikkumisele, mis nõuavad, et teene oleks peadirektoraadi eelispunktide andmise ja edutamise määrav kriteerium. Hageja edutamata jätmise põhjustasid esiteks õiguslikud vead, mille hageja vaidlustas juba kohtuasjades F-98/051 ja T-312/042 esitatud hagides, ja teiseks, peadirektoraadi eelispunktide andmise kriteeriumid õigustalituse raames, mis annavad, sõltumata nende teenetest, eelise neile ametnikele, kellel on sellel palgaastmel rohkem tööstaaži; kolmandaks, teistele ametnikele punktide andmisel eelkõige edutamiskomitee poolt tehtud teatud vead.

Hageja väidab lisaks, et vaidlustatud otsused rikuvad ka võrdse kohtlemise ja ametikohal edasijõudmise õiguse põhimõtteid, sisaldavad ilmset hindamisviga ja kujutavad endast võimu kuritarvitamist. Peale selle sisaldavad need otsused mitmeid menetlus- ja vormivigu.

Viimasena viitab hageja üldiste rakendussätete ebaseaduslikkusele väites, et:

-    üldiste rakendussätete uus redaktsioon rikub personalieeskirja artiklit 45, kuna jätab arvestamata vastutusastme ja erinevate keelte kasutamise tööülesannete täitmisel;

-    üldiste rakendussätete artiklid 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 ja 13 rikuvad eelkõige personalieeskirjade artikli 25 lõiget 2 ja artiklit 45, kuna näevad ette, et edutamised määratakse kindlaks selliste eelispunktide andmisega, mida ei põhjendata, iga peadirektoraadi või edutamiskomitee ettepanekul;

-    üldiste rakendussätete artiklid 4 ja 6 rikuvad personalieeskirja artiklit 45 ning ametikohal edasijõudmise õiguse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid, kuna annavad igale peadirektoraadile ametniku kohta ühetaolise punktide kvoodi;

-    üldiste rakendussätete artikli 13 lõige 2 ja II lisa rikuvad personalieeskirjade artiklit 45, kuna näevad ette peamiselt palgaastmel oleval tööstaažil põhinevate ülemineku eelispunktide määramise;

-    üldiste rakendussätete artikkel 9 ja I lisa rikuvad personalieeskirjade artiklit 45 ja ametikohal edasijõudmise õiguse ning võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna näevad ette personalikomitee eelispunktide andmise teatavate institutsiooni huvides täidetud lisatööülesannete eest, mida on juba teenetepunktide ja peadirektoraadi eelispunktide andmisel arvesse võetud;

-    üldiste rakendussätete artikkel 6 rikub personalieeskirjade artiklit 45 ja ametikohal edasijõudmise õiguse ning võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna näeb väiksemaarvulise töötajaskonnaga peadirektoraatide või talituste ning komisjoni liikmete kabinettidega seotud ametnikele ette soodsama kohtlemise.

____________

1 - ELT C 10, 14.1.2006, lk 24 (algselt Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus numbri all T-381/05 registreeritud kohtuasi, mis anti 15.12.2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).

2 - ELT C 262, 23.10.2004, lk 45.