Language of document :

Žaloba podaná 9. októbra 2006 - Kerstens/Komisia

(Vec F-119/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Riadiaceho výboru Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) z 8. decembra 2005 o zmene organizačnej schémy PMO,

zrušiť výslovné rozhodnutie menovacieho orgánu (MO) zo 6. júla 2006, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu č. R/167/06,

zaviazať Komisiu na zaplatenie sumy ex aequo et bono 5 000 eur žalobcovi ako náhradu škody,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, bývalý vedúci jednotky "Zdroje" PMO napáda sporné rozhodnutie z 8. decembra 2005, ktorého účinkom je jeho preloženie do funkcie v oblasti výskumu a prognóz. Tvrdí, že bol porušený článok 7 služobného poriadku, keďže predmetné preloženie je v rozpore so záujmom služby a nerešpektuje zásadu rovnocennosti pracovných miest. Žalobca sa po druhé dovoláva porušenia právnej úpravy v oblasti disciplinárnych sankcií. Po tretie uvádza existenciu zneužitia právomoci.

____________