Language of document :

Talan väckt den 9 oktober 2006 - Kerstens mot kommissionen

(Mål F-119/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgien) (ombud: advokaten C. Mourato)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut av den 8 december 2005 som Byrån för löneadministration och individuella ersättningar fattat om ändring av byråns organisationsplan,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 6 juli 2006 om avslag på sökandens klagomål nr R/167/06,

förplikta kommissionen att till sökanden betala skadeståndsersättning i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) med ett belopp om 5000 euro, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som tidigare var chef för personalavdelningen vid Byrån för löneadministration och individuella ersättningar, har ifrågasatt det omtvistade beslutet av den 8 december 2005 vilket har som verkan att vederbörande har omplacerats till en tjänst vid utvecklingsenheten. Sökanden gör gällande att artikel 7 i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts i den bemärkelsen att omplaceringen i fråga inte var i tjänstens intresse och strider mot principen om tjänsters likvärdighet. Sökanden åberopar i andra hand att tillsättningsmyndigheten har åsidosatt tjänsteföreskrifternas bestämmelser rörande disciplinförfaranden. I tredje hand gör vederbörande gällande maktmissbruk.

____________