Language of document :

Sag anlagt den 26. oktober 2006 - Dálnoky mod Kommissionen

(Sag F-120/06)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Noémi Dálnoky (Bruxelles, Belgien) (ved lawyer P. Horwáth)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/47/06 1, som blev offentliggjort af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) med henblik på ansættelse af administratorer bl.a. med rumænsk statsborgerskab.

Kommissionen tilpligtes ikke i fremtiden at bekendtgøre nogen udvælgelsesprøver, og ikke at afholde nogen bekendtgjorte udvælgelsesprøver, hvori der stilles krav om et indgående kendskab til kun et nærmere angivet fællesskabssprog, men at kræve et indgående kendskab til et hvilket som helst af Fællesskabets sprog, med mindre et bestemt sprog er påkrævet henset til den specifikke karakter af den stilling, der skal besættes.

Hvis ovennævnte almindelige udvælgelsesprøve er afholdt helt eller delvist forud for Rettens annullation heraf, tilpligtes Kommissionen at fjerne enhver forskelsbehandling, sagsøgeren eller andre personer var udsat for som følge af den diskriminerende bestemmelse, som blev anvendt i udvælgelsesprøven, herunder bestemmelsen om en ny mulighed for at ansøge om de stillinger, som skulle besættes ved udvælgelsesprøve EPSO/AD/47/06 for de statsborgere, som måtte have afholdt sig fra at ansøge på grund af førnævnte diskriminerende bestemmelse.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, en rumænsk statsborger af ungarsk etnisk oprindelse og med ungarsk modersmål, har anført, at meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/47/06 ved at kræve, at ansøgerne skal have et indgående kendskab til det rumænske sprog, er i strid med fællesskabsretten på flere punkter:

meddelelsen tilsidesætter sagsøgerens ret til ligebehandling og ret til ikke at blive udsat for forskelsbehandling på grundlag af etnisk oprindelse, eftersom rumænske statsborgere med rumænsk som modersmål har en uberettiget fordel.

meddelelsen udgør en forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, hvilket er forbudt i tjenestemandsvedtægten og artikel 12 EF, for så vidt som det i tidligere udvælgelsesprøver var tilladt ansøgerne at godtgøre et indgående kendskab til et fællesskabssprog, som ikke var det mest talte sprog i deres medlemsstat.

meddelelsen opstiller et krav, som ikke er tilladt i tjenestemandsvedtægten, som kun tillader krav om indgående kendskab til et bestemt fællesskabssprog, i modsætning til et hvilket som helst af disse, hvis der foreligger et specifikt stillings-relateret behov, eller dette er berettiget ved en anden objektiv og berettiget politik.

____________

1 - EUT C 145 A, af 21.6.2006.