Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 26. oktobrī - Dálnoky pret Komisiju

(lieta F-120/06)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Noémi Dálnoky, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - P. Horváth, lawyer)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

Prasītāja lūdz Civildienesta tiesu:

atcelt Personāla atlases Eiropas biroja (EPSO) publicēto paziņojumu par atklāto konkursu EPSO/AD/47/06 1, lai atlasītu administratorus, kuriem citu starpā, ir Rumānijas pilsonība;

aizliegt atbildētājai turpmāk izziņot jaunus un atturēties no jau publicētu tādu konkursu īstenošanas, kuros ir izvirzīta prasība padziļināti zināt tikai vienu noteiktu Kopienas valodu, atļaujot īstenot konkursus ar prasību padziļināti zināt jebkuru no Kopienas valodām, izņemot gadījumus, kad konkrētas valodas zināšanas ir vajadzīgas brīvo amatu īpatnību dēļ;

ja iepriekš minētais atklātais konkurss daļēji vai pilnībā ir īstenots pirms tā atcelšanas Civildienesta tiesā, piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājai un citām personām nodarīto kaitējumu dalībai konkursā izvirzītās diskriminējošās prasības dēļ, ietverot noteikumu, ar ko pilsoņiem, kas iepriekš minētās diskriminējošās prasības dēļ tika atturēti no pieteikšanās dalībai konkursā, paredz vēl vienu iespēju pieteikties uz amata vietām, kurās paredzēts iecelt konkursa EPSO/AD/47/06 laureātus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, kas ir ungāru tautības Rumānijas pilsone ar ungāru valodas kā dzimtās valodas zināšanām, norāda, ka paziņojums par atklāto konkursu EPSO/AD/47/06 ar prasību kandidātiem padziļināti zināt rumāņu valodu ir pretrunā ar Kopienas tiesību aktiem, jo:

-    ar to ir pārkāptas prasītājas tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi un nediskrimināciju tās etniskās izcelsmes dēļ, jo Rumānijas pilsoņiem ar rumāņu kā dzimtās valodas zināšanām tiek radītas negodīgas priekšrocības;

-    tas rada diskrimināciju pilsonības dēļ, kas aizliegta Civildienesta noteikumos un EKL 12. pantā, jo iepriekš izsludinātajos konkursos kandidātiem tika atļauts apliecināt tādas Kopienas valodas padziļinātās zināšanas, kuru plaši neizmanto kandidātu dalībvalstī;

-    tajā tiek izvirzīta prasība, kas ir aizliegta Civildienesta noteikumos, kuri ļauj prasīt kādas no Kopienu valodām vietā tikai noteiktas Kopienu valodas padziļinātas zināšanas gadījumos, ja pastāv īpaša ar darbu saistīta vajadzība vai ja šo prasību pamato cita objektīva un likumīga politika.

____________

1 - OV C 145 A, 21.06.2006.