Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 października 2006 r. - Dálnoky przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-120/06)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Noémi Dálnoky (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: P. Horváth, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/47/06 opublikowanego przez Europejski Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) w celu utworzenia rezerwy administratorów posiadających obywatelstwo rumuńskie;

nakazanie Komisji aby w przyszłości nie publikowała żadnych konkursów ani nie przeprowadzała ogłoszonych konkursów, które ustanawiają wymóg gruntownej znajomości konkretnego języka urzędowego Wspólnot, lecz jedynie któregokolwiek z języków urzędowych Wspólnoty, chyba że znajomość konkretnego języka urzędowego jest konieczna ze względu na specyficzny rodzaj stanowiska, na które ogłoszony został konkurs;

jeżeli sporne postępowanie w sprawie naboru zostałoby przeprowadzone w części bądź całości przed wydaniem przez Sąd orzeczenia o jego unieważnieniu, nakazanie Komisji wyeliminowania skutków dyskryminacji, której doznał skarżący lub inni uczestnicy konkursu, wynikającej z zastosowania w ramach konkursu dyskryminującego wymogu, oraz umożliwienie ponownego ubiegania się o stanowiska obsadzane w ramach konkursu EPSO/AD/47/06 obywatelom tego państwa, którzy zrezygnowali z uczestniczenia w konkursie ze względu na sporny wymóg;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, będący obywatelem rumuńskim należącym do mniejszości węgierskiej w Rumunii, którego językiem ojczystym jest język węgierski, twierdzi, że ustanawiając wymóg gruntownej znajomości języka rumuńskiego ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AD/47/06 narusza prawo wspólnotowe na kilka sposobów:

- ogłoszenie narusza prawo skarżącego do równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, ponieważ obywatele rumuńscy, których językiem ojczystym jest język rumuński, są niesprawiedliwie faworyzowani;

- ogłoszenie ustanawia dyskryminację ze względu na pochodzenie etniczne, która jest zabroniona w regulaminie pracowniczym i art. 12 WE, w zakresie w jakim we wcześniejszych konkursach kandydaci mieli możliwość wykazania gruntownej znajomości języka urzędowego Wspólnot, który nie był językiem używanym przez większość obywateli państwa członkowskiego ich zamieszkania;

-ogłoszenie ustanawia wymóg, który nie jest dopuszczalny w świetle przepisów regulaminu pracowniczego, który dopuszcza jedynie wymóg gruntownej znajomości konkretnego języka urzędowego Wspólnot, z wykluczeniem pozostałych, jeżeli jest to konieczne ze względu na specyficzny rodzaj stanowiska, na które ogłoszony został konkurs lub, gdy istnieje inne obiektywne uzasadnienie zgodne z prawem.

____________