Language of document :

Žaloba podaná dne 23. října 2006 - Roodhuijzen v. Komise

(Věc F-122/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Anton Pieter Roodhuijzen (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 28. února 2006, potvrzeného dne 20. března 2006, o neuznání svazku žalobce s paní H. jako nemanželského svazku z titulu režimu zdravotního pojištění;

zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 12. července 2006, kterým se zamítá stížnost podaná žalobcem dne 27. března 2006 pod číslem R/230/06;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník Komise s nizozemskou státní příslušností požádal o to, aby byl zohledněn jeho svazek s paní H., a sice dohoda o společném životě sepsaná před notářem a uznaná podle nizozemského práva, aby jeho družka mohla požívat nároky vyplývající z režimu zdravotního pojištění Společenství. Správa tuto žádost zamítla, a to i po té, co žalobce předložil osvědčení Zastupitelského úřadu jeho země v Lucembursku, podle kterého uděluje dotčená dohoda svazku žalobce a jeho družky statut stálého nemanželského svazku.

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje porušení článku 72 služebního řádu, čl. 1 odst. 2 písm. c) i) přílohy VII služebního řádu, jakož i článku 12 právních pravidel o pojištění pro případ nemoci úředníků Evropských společenství. Dovolává se mimoto zjevně nesprávného posouzení, porušení povinnosti odůvodnění, jakož i porušení obecných právních zásad, zejména zásady zákazu diskriminace a rovného zacházení s úředníky.

____________