Language of document :

Sag anlagt den 23. oktober 2006 - Roodhuijzen mod Kommissionen

(Sag F-122/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Anton Pieter Roodhuijzen (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 28. februar 2006, som blev stadfæstet den 20. marts 2006, om ikke at anerkende sagsøgerens partnerskab med H som et ægteskabslignende forhold i henhold til sygesikringsordningen.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 12. juli 2006 om afslag på den klage, sagsøgeren indgav den 27. marts 2006 under nr. R/230/06.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen og nederlandsk statsborger, ansøgte om anerkendelse af hans partnerskab med H, dvs. en kontrakt om samliv indgået for notaren og anerkendt i nederlandsk ret, med henblik på at hans partner kunne blive omfattet af Fællesskabernes sygesikringsordning. Administrationen afslog ansøgningen, selv om sagsøgeren havde fremlagt en attest fra den nederlandske ambassade i Luxembourg, hvorefter den pågældende kontrakt tildeler sagsøgeren og hans partner status som faste partnere i et ægteskabslignende forhold.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 72, af artikel 1, stk. 2, litra c), led i), i vedtægtens bilag VII, samt af artikel 12 i ordningen vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Sagsøgeren har desuden anført, at der er anlagt et åbenbart urigtigt skøn, at begrundelsespligten er tilsidesat, samt at der er sket tilsidesættelse af de almindelige retsprincipper, navnlig af princippet om forbud mod forskelsbehandling og om ligebehandling af tjenestemænd.

____________