Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 października 2006 r. - Roodhuijzen przeciwko Komisji

(Sprawa F-122/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Anton Pieter Roodhuijzen (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 28 lutego 2006 r., potwierdzonej w dniu 20 marca 2006 r., o nieuznaniu związku skarżącego z H. za pozamałżeński związek partnerski dla celów systemu ubezpieczeń w razie choroby;

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 12 lipca 2006 r. oddalającej zażalenie złożone przez skarżącego w dniu 27 marca 2006 r. pod nr R/230/06;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik Komisji i obywatel holenderski, zwrócił się o uznanie swojego związku partnerskiego z H., czyli umowy o wspólnym pożyciu zawartej przed notariuszem i uznanej przez prawo holenderskie, aby jego partnerka mogła korzystać z wspólnotowego systemu ubezpieczeń w razie choroby. Administracja oddaliła ten wniosek pomimo tego, że skarżący przedstawił zaświadczenie wydane przez ambasadę swego państwa w Luksemburgu, zgodnie z którym sporna umowa przyznaje skarżącemu i jego towarzyszce status stałych partnerów w związku pozamałżeńskim.

Na poparcie swojej skargi, skarżący podnosi naruszenie art. 72 regulaminu pracowniczego, art. 1 ust. 2 lit. c), i) załącznika VII do regulaminu pracowniczego, jak również art. 12 wspólnych przepisów dotyczących ubezpieczenia w razie choroby urzędników Wspólnot Europejskich. Ponadto podnosi oczywisty błąd w ocenie, naruszenie obowiązku uzasadnienia, jak również naruszenie ogólnych zasad prawa, takich jak zasada niedyskryminacji oraz równości traktowania urzędników.

____________