Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 mei 2008 - Kerstens / Commissie

(zaak F-119/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Ontvankelijkheid - Organogram - Bezwarend besluit - Wijziging van standplaats - Wijziging van werkzaamheden - Dienstbelang - Gelijkwaardigheid van ambten - Verkapte sanctie - Misbruik van bevoegdheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Petrus Kerstens (Overijse, België) (vertegenwoordiger: C. Mourato, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: K. Herrmann en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het directiecomité van het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO) van 8 december 2005 houdende wijziging van het organogram van dat bureau, voor zover dat besluit tot gevolg heeft gehad dat verzoeker, destijds hoofd van de eenheid "Middelen", werd tewerkgesteld in een functie op het gebied van onderzoek en perspectieven, en, anderzijds, schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 294 van 02.12.2006, blz. 68.