Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 września 2008 r. - Spee przeciwko Europolowi

(Sprawa F-121/06)1

(Służba publiczna - Personel Europolu - Wynagrodzenie - Artykuły 28 i 29 regulaminu pracowniczego Europolu - Stopnie przyznane na podstawie oceny - Działanie z mocą wsteczną przepisów podlegających zastosowaniu - Metoda obliczania )

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: David Spee (Rijswijk, Niderlandy) (przedstawiciel: D. C. Coppens, avocat)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (przedstawiciele: Urban i D. Neumann, następnie: D. Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy, wspierani przez B. Wägenbaura i R. van der Houta, avocats)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu z dnia 5 lipca 2006 r. o przyznaniu skarżącemu jedynie dwóch stopni na podstawie art. 29 regulaminu pracowniczego Europolu

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 326 z 30.12.2006, s. 84.