Language of document : ECLI:EU:F:2008:111

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (teine koda)

11. september 2008

Kohtuasi F‑121/06

David Spee

versus

Euroopa Politseiamet (Europol)

Avalik teenistus – Europoli töötajad – Töötasu – Europoli personalieeskirjade artiklid 28 ja 29 – Hindamise põhjal omistatud palgajärgud – Kohaldatavate õigusnormide tagasiulatuvus – Arvutusmeetod

Ese:      Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva konventsiooni Euroopa Politseiameti kohta (Europoli konventsioon) artikli 40 lõike 3 ja Europoli personalieeskirjade artikli 93 lõike 1 alusel esitatud hagi, millega D. Spee palub tühistada Europoli direktori 5. juuli 2006. aasta otsuse, millega jäeti rahuldamata tema kaebus direktori otsuse peale tõsta teda vaid ühe järgu võrra kõrgemale ametijärgule, ning kohustada Europoli tõstma 1. novembrist 2005 alates tema ametijärku kahe järgu võrra kõrgemale.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Europoli teenistujad – Hagi – Vastuvõetavuse tingimused

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91 ; Europoli personalieeskirjad, artikli 92 lõiked 1 ja 2 ja artikkel 93)

2.      Ametnikud – Europoli teenistujad – Ametijärgu tõstmine iga kahe aasta tagant

(Personalieeskirjad, artikkel 45; Europoli personalieeskirjad, artiklid 28 ja 29)

1.      Vastavalt Europoli personalieeskirjade artiklitele 92 ja 93, mille sõnastus on personalieeskirjade artiklitega 90 ja 91 võrreldes sama, on Europoli töötaja hagi Europoli direktori otsuse peale vastuvõetav ainult juhul, kui asjaomane isik on kõnealusele direktorile eelnevalt esitanud kaebuse ning viimane on kaebuse otsesõnu või kaudselt rahuldamata jätnud. Muud tühistamisnõuded, mida ei ole eelneva halduskaebuse korras esitatud, tuleb vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata. Asjaomane kaebus loetakse esitatuks mitte siis, kui see on Europolile saadetud, vaid siis, kui see jõuab Europolini.

(vt punktid 30, 31 ja 55)

Viited:

Euroopa Kohus: 26. november 1981, kohtuasi 195/80: Michel vs. parlament (EKL 1981, lk 2861, punktid 8 ja 13); 17. jaanuar 1989, kohtuasi 293/87: Vainker vs. parlament (EKL 1989, lk 23, punkt 7); 26. jaanuar 1989, kohtuasi 224/87: Koutchoumoff vs. komisjon (EKL 1989, lk 99, punkt 7).

Esimese Astme Kohus: 29. märts 1990, kohtuasi T‑57/89: Alexandrakis vs. komisjon (EKL 1990, lk II‑143, punktid 8 ja 9); 27. november 1990, kohtuasi T‑7/90: Kobor vs. komisjon (EKL 1990, lk II‑721, punktid 34 ja 35); 28. mai 1997, kohtuasi T‑59/96 : Burban vs. parlament (EKL AT 1997, lk I‑A‑109 ja II‑331, punktid 31 ja 33).

Avaliku Teenistuse Kohus: 15. mai 2006, kohtuasi F‑3/05: Schmit vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑19 ja II‑A‑1‑33, punkt 28); 17. juuli 2007, kohtuasi F‑141/06: Hartwig vs. parlament ja komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 28).

2.      Europoli palgaastmete ja ametijärkude kindlaks määramise süsteem näeb ette kaks erinevat personali hindamist, millele kohaldatakse erinevaid õigusnorme, esiteks Europoli personalieeskirjade artikli 28 alusel läbiviidav hindamine ning teiseks samade eeskirjade artiklis 29 sätestatud kõrgemale ametijärgule tõstmine, mida võib pidada personalieeskirjade artiklis 45 ette nähtud edutamise sarnaseks. Ükski õigusnorm ei näe ette, et kõrgemale ametijärgule tõstmist reguleerivad personali hindamisel kohaldatavad õigusnormid. Seetõttu reguleerivad juhul, kui Europoli siseseid kõrgemale ametijärgule tõstmise eeskirju muudetakse pärast hindamist, kõrgemale ametijärgule tõstmise otsust üleminekusätete puudumisel selle otsuse tegemise ajal kehtivad sise-eeskirjad.

(vt punktid 40, 44 ja 46)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 22. märts 2006, liidetud kohtuasjad T‑209/02 ja T‑210/04: Mausolf vs. Europol (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑79 ja II‑A‑2‑335, punktid 63 ja 64).