Language of document : ECLI:EU:F:2007:167

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 27. septembra 2007

Vec F‑120/06

Noémi Dálnoky

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Verejné výberové konania – Oznámenie o výberovom konaní – Prípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou N. Dálnoky navrhuje najmä zrušenie oznámenia verejného výberového konania EPSO/AD/47/06 uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie z 21. júna 2006 (Ú. v. EÚ C 145 A, s. 3) v rozsahu, v akom sa od uchádzačov vyžaduje dôkladná znalosť rumunského jazyka

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Absencia – Neprípustnosť – Výnimky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 2, a príloha III, článok 1 ods. 1)

2.      Úradníci – Žaloba – Predmet – Príkaz administratíve – Neprípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

1.      Podľa článku 91 ods. 2 služobného poriadku je žaloba podaná na súd Spoločenstva prípustná iba v prípade, že bola predtým podaná sťažnosť na menovací orgán v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku smerujúca proti aktu spôsobujúcemu ujmu.

Okrem prípadu, keď žaloba smeruje proti aktu, ktorý nevydal samotný menovací orgán, ako je rozhodnutie výberovej komisie alebo hodnotiaca správa, má predchádzajúce nepodanie sťažnosti v stanovenej lehote za následok zjavnú neprípustnosť žaloby.

V tejto súvislosti článok 1 ods. 1 prílohy III služobného poriadku stanovuje, že oznámenie o výberovom konaní je aktom, ktorý prijíma menovací orgán. Pred napadnutím oznámenia o výberovom konaní sa teda musí podať sťažnosť podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku.

(pozri body 35 – 37)

Odkaz:

Súdny dvor: 10. júna 1987, Pomar/Komisia, 317/85, Zb. s. 2467, body 11 a 13

Súd prvého stupňa: 20. júna 1990, Burban/Parlament, T‑133/89, Zb. s. II‑245, bod 17; 16. júla 1992, Della Pietra/Komisia, T‑1/91, Zb. s. II‑2145, bod 23; 2. mája 2001, Barleycorn Mongolue a Boixader Rivas/Rada a Parlament, T‑208/00, Zb. VS s. I‑A‑103, II‑479, body 30 až 32

2.      Súdu Spoločenstva v rámci preskúmavania zákonnosti podľa článku 91 služobného poriadku neprináleží udeliť administratíve príkazy alebo vydať právne vyhlásenia.

(pozri bod 42)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 9. júna 1994, X/Komisia, T‑94/92, Zb. VS s. I‑A‑149, II‑481, bod 33; 5. novembra 1996, Mazzocchi-Alemanni/Komisia, T‑21/95 a T‑186/95, Zb. VS s. I‑A‑501, II‑1377, bod 44; 12. júna 2002, Mellone/Komisia, T‑187/01, Zb. VS s. I‑A‑81, II‑389, bod 16; 2. marca 2004, Di Marzio/Komisia, T‑14/03, Zb. VS s. I‑A‑43, II‑167, bod 63