Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van Cassatie (Belgia) la 5 iulie 2021 – FU, DRV Intertrans BV

(Cauza C-410/21)

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Hof van Cassatie

Părțile din procedura principală

Apelanți: FU, DRV Intertrans BV

Întrebările preliminare

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 987/20091 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială trebuie interpretat în sensul că:

-    dacă, după o solicitare din partea autorităților din statul membru de angajare de retragere, cu efect retroactiv, a certificatelor A1, autoritățile din statul membru care a emis certificatele A1 se limitează la a retrage temporar aceste certificate, menționând că acestea nu mai au forță obligatorie, astfel încât procedura penală poate fi continuată în statul membru de angajare, iar statul membru care a emis certificatele A1 va lua o decizie definitivă numai după ce procedura penală din statul membru de angajare este definitiv soluționată, încetează prezumția asociată certificatelor A1 potrivit căreia lucrătorii în cauză s-au afiliat în mod legal la sistemul de securitate socială al statului membru emitent, iar certificatele A1 respective nu mai sunt obligatorii pentru autoritățile din statul membru de angajare;

-    în cazul unui răspuns negativ la această întrebare, autoritățile din statul membru de angajare pot, în lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, să nu ia în considerare certificatele A1 menționate pe motiv de fraudă?

Articolul 13 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul nr. 883/2004/CE2 din 29 aprilie 2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială, articolul 3 alineatul (1) litera (a) și articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/20093 din 21 octombrie 2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului și articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) 1072/20094 din 21 octombrie 2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri trebuie interpretate în sensul că din împrejurarea că o întreprindere obține o licență de transport rutier într-un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 și cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, și trebuie așadar să aibă un sediu real și stabil în acest stat membru, rezultă neapărat că s-a demonstrat astfel, în mod incontestabil, că ea își are sediul în acel stat membru, în sensul articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 883/2004/CE menționat anterior, pentru a determina sistemul de securitate socială aplicabil și a stabili că autoritățile statului membru de angajare sunt obligate să respecte această determinare?

____________

1 JO 2009, L 284, p. 1.

2 JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82.

3 JO 2009, L 300, p. 51.

4 JO 2009, L 300, p. 72.