Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Cassatie (Belgien) den 5 juli 2021 – FU, DRV Intertrans BV

(Mål C-410/21)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van Cassatie

Parter i det nationella målet

Klagande: FU, DRV Intertrans BV

Tolkningsfrågor

1. Ska artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/20091 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen tolkas så, att

för det fall myndigheterna i den medlemsstat som utfärdade A1-intygen, efter en begäran från myndigheterna i anställningsmedlemsstaten om retroaktiv indragning av Al-intygen, inskränker sig till att tillfälligt dra in dessa intyg genom att ange att de inte längre har bindande verkan så att det straffrättsliga förfarandet kan fullföljas i anställningsmedlemsstaten och den medlemsstat som utfärdade Al-intygen inte fattar ett definitivt beslut i ärendet förrän efter det att det straffrättsliga förfarandet i anställningsmedlemsstaten har avslutats, gäller inte längre den genom A1-intyget skapade presumtionen för att det är riktigt att de arbetstagare som utstationeras ska omfattas av det sociala trygghetssystemet i den utfärdande medlemsstaten och är inte längre A1-intygen bindande för myndigheterna i anställningsmedlemsstaten?

För det fall denna fråga ska besvaras nekande, får myndigheterna i anställningsmedlemsstaten, mot bakgrund av rättspraxis från Europeiska unionens domstol, bortse från de aktuella A1-intygen vid fall av bedrägeri?

2.    Ska artikel 13.1 b i i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/20042 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, artiklarna 3.1 a och 11.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/20093 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG samt artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/20094 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg tolkas så, att det av den omständigheten att ett företag har beviljats tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik i en av Europeiska unionens medlemsstater i enlighet med förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009, och således måste vara faktiskt och fast etablerat i denna medlemsstat, med nödvändighet följer att det därmed obestridligen ska anses styrkt att företaget har sitt säte i denna medlemsstat i den mening som avses i artikel 13.1 i ovannämnda förordning nr 883/2004/EG vad gäller fastställandet av vilket socialt trygghetssystem som är tillämpligt och att myndigheterna i anställningsmedlemsstaten är bundna av detta fastställande?

____________

1 EUT L 284,2009, s. 1.

2 EUT L 166, 2004, s. 1.

3 EUT L 300,2009, s. 51.

4 EUT L 300, 2009, s. 72.