Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof (Австрия) на 9 май 2012 г. - Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Дело C-219/12)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Ответник: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

Заинтересована страна: Thomas Fuchs

Преюдициален въпрос

Представлява ли "икономическа дейност" по смисъла на член 4 от Шеста директива 77/388/ЕИО експлоатацията на присъединена към мрежата фотоволтаична инсталация без собствени възможности за акумулиране на електрическата енергия, която инсталация е монтирана върху или в близост до частна жилищна сграда, при положение че инсталацията е технически конструирана по такъв начин, че количеството произвеждана електрическа енергия да е изначално трайно по-малко от общото количество електрическа енергия, консумирана от експлоатиращия инсталацията за битови нужди в собствената му жилищна сграда?

____________

1 - Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота - обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1).