Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 20. juuni 2013. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof (Austria) eelotsusetaotlus) – Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr versus Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(kohtuasi C-219/12)1

(Kuues käibemaksudirektiiv – Artikli 4 lõiked 1 ja 2 – Mõiste „majandustegevus” – Sisendkäibemaksu mahaarvamine – Eramu katusele paigaldatud fotogalvaanilise seadme kasutamine – Tarnimine põhivõrku – Tasu – Tarbimiseks vajaminevast väiksema energiahulga tootmine)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Kostja: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

Menetluses osales: Thomas Fuchs

Ese

Eelotsusetaotlus – Verwaltungsgerichtshof – Nõukogu 17. mai 1977. aasta direktiivi 77/388 kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1) artikli 3 tõlgendamine – Mõiste „majandustegevus” – Elektri salvestamise võimaluseta võrguühendusega fotogalvaanilise seadme paigaldamine – Majapidamise poolt toodetud energia müük äriühingule, kes tarnib sellele majapidamisele tagasi energiahulga, mis on sellele majapidamisele endale vajalik – Püsivalt tarbimisest väiksema energiahulga tootmine

Resolutsioon

Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (muudetud nõukogu 10. aprilli 1995. aasta direktiiviga 95/7/EÜ) artikli 4 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et kui kasutatakse eramu katusele või selle kõrvale paigaldatud fotogalvaanilist seadet, mis on sellise tehnilise lahendusega, et esiteks on toodetud elektrienergia kogus alati väiksem seadme kasutaja eratarbimiseks kuluvast kogu elektrienergia kogusest ja teiseks tarnitakse toodetud elektrienergia võrku tasu eest, mis kujutab endast kestvat tulu, kuulub see „majandustegevuse” mõiste alla selle artikli mõttes.

____________

1 ELT C 243, 11.8.2012.