Language of document :

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 czerwca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof - Austria) – Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr przeciwko Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Sprawa C-219/12)1

(Szósta dyrektywa VAT – Artykuł 4 ust. 1 i 2 – Pojęcie „działalności gospodarczej” – Odliczenie podatku naliczonego – Eksploatacja modułu fotowoltaicznego zainstalowanego na dachu domu mieszkalnego – Dostawa do sieci – Wynagrodzenie – Produkcja energii elektrycznej niższa od jej zużycia)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Strona pozwana: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

przy udziale: Thomasa Fuchsa

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Verwaltungsgerichtshof – Wykładnia art. 4 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) – Pojęcie „działalności gospodarczej” – Moduł fotowoltaiczny wytwarzający energię elektryczną bez własnego systemu magazynowania energii elektrycznej zainstalowany w pobliżu mieszkania prywatnego – Sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej spółce, która następnie dostarcza do wspomnianego mieszkania potrzebną energię – Wytwarzanie w perspektywie długoterminowej mniejszej ilości energii niż energia zużyta

Sentencja

Artykuł 4 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r., należy interpretować w ten sposób, że eksploatacja zainstalowanego na służącym prywatnym celom domu mieszkalnym lub obok niego modułu fotowoltaicznego, skonstruowanego w ten sposób, że po pierwsze ilość wytworzonej energii elektrycznej jest zawsze niższa od ilości energii elektrycznej ogółem zużytej przez użytkownika modułu do celów prywatnych, a po drugie energia ta jest dostarczana do sieci za wynagrodzeniem o charakterze stałym, stanowi „działalność gospodarczą” w rozumieniu tych przepisów.

____________

1 Dz.U. C 243 z 11.8.2012.