Language of document :

Tužba podnesena 14. prosinca 2017. – Luksemburg protiv Komisije

(predmet T-816/17)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Veliko Vojvodstvo Luksemburg (zastupnici: D. Holderer, agent te D. Waelbroeck i A. Steichen, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da je ova tužba dopuštena i osnovana;

ponajprije, poništi Komisijinu odluku od 4. listopada 2017. koja se odnosi na državnu potporu SA.38944 koju je Luksemburg proveo u korist Amazona;

podredno, poništi Komisijinu odluku od 4. listopada 2017. koja se odnosi na državnu potporu SA.38944 koju je Luksemburg proveo u korist Amazona u dijelu u kojem se njome nalaže povrat te potpore;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

Prvi tužbeni razlog, podijeljen na tri dijela, temelji se na povredi članka 170. UFEU-a zbog toga što Komisija nije dokazala postojanje prednosti u korist Amazon EU S.à.r.l (u daljnjem tekstu: LuxOpCO).

Prvi dio temelji se na činjenici da primjena preliminarne odluke, kao i njeno obnavljanje 2011. nisu doveli do dodjeljivanja bilo kakve prednosti s obzirom na to da su davanja od kojih je trećina isplaćena za licenciju na nematerijalnu imovinu bila viša od iznosa koji je LuxOpCo platio društvu Amazon Europe Holding Technologies SCS (u daljnjem tekstu: LuxSCS) na temelju sporazuma o licenciji. Tužitelj smatra da se Komisijinom odlukom od 4. listopada 2017. koja se odnosi na državnu potporu SA.38944 koju je Luksemburg proveo u korist Amazona (u daljnjem tekstu: pobijana odluka ) pogrešno tvrdi da davanje koje je LuxOpCo stvarno platio odstupa od cijene po tržišnim uvjetima.

Drugi dio temelji se na očitim pogreškama koje se tiču činjenica i prava zbog kojih je u pobijanoj odluci provedena pogrešna analiza vezana uz navodnu neodgovarajuću primjenu transakcijske metode neto marže u okviru preliminarne odluke, kako u pogledu odabira analiziranog subjekta tako i u primjeni parametara navedene metode.

Treći dio temelji se na argumentu prema kojemu je izračun transferne cijene kako ga je u pobijanoj odluci provela Komisija naprotiv taj koji dovodi do rezultata koji očito odstupa od načela nepristrane transakcije.

Drugi tužbeni razlog, podijeljen na dva dijela, temelji se na povredi članka 107. UFEU-a jer Komisija nije dokazala selektivnost predmetne preliminarne odluke.

Prvi dio temelji se na činjenici da je Komisija pogrešno pretpostavila selektivnost predmetne preliminarne odluke iako, na temelju sudske prakse, Komisija ne može zaključiti o postojanju prednosti pretpostavljajući njenu selektivnost već obvezno mora, u okviru svoje analize selektivnosti, najprije definirati referentni okvir koji se primjenjuje, a potom identificirati odstupanje od navedenog referentnog okvira.

Drugi dio temelji se na okolnosti da Komisija nije predložila dokaz tobožnje selektivnosti navodne potpore u podrednim razmatranjima. Ta su dva podredna utvrđenja selektivnosti očito nepravilna jer je Komisija pogriješila što se tiče referentnog okvira i, u svakom slučaju, nije dokazala da postoji ikakvo odstupanje od potonjeg.

Treći tužbeni razlog temelji se na povredi članaka 4. i 5. UFEU-a zbog toga što je Komisija provela prikrivenu poreznu harmonizaciju nametanjem vlastitog tumačenja „dobre” transferne cijene koju je LuxOpCo trebao platiti LuxSCS-u na temelju predmetnog sporazuma u licenciji. U tom pogledu, tužitelj tvrdi da je Komisija u stvarnosti instrumentalizirala pravo državnih potpora kako bi ostvarila prikrivenu poreznu harmonizaciju u području transfernih cijena, povrjeđujući isključivu nadležnost država članica u području izravnog oporezivanja.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na povredi Uredbe 2015/1589 i prava obrane, s obzirom na to da je Komisija postupila povrjeđujući prava obrane kada je donijela odluku kojom se jezgrovito odbacuju dokazi koje je naknadno dostavio Amazon i o čijem središnjem argumentu – pogrešci u odabiru analiziranog subjekta za potrebe transakcijske metode neto marže – ranije nisu mogli raspravljati ni Veliko Vojvodstvo Luksemburg ni Amazon.

Peti tužbeni razlog, istaknut podredno, temelji se na Komisijinoj povredi članka 16. Uredbe 2015/1589, zbog toga što povrat potpore nije sukladan s načelom pravne sigurnosti uzimajući u obzir dobru vjeru Velikog Vojvodstva Luksemburg u primjeni transfernih cijena i nepredvidljivost novoga pristupa transfernoj cijeni koji Komisija primjenjuje u pobijanoj odluci.

____________