Language of document :

Žaloba podaná 14. decembra 2017 – Luxembursko/Komisia

(vec T-816/17)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Luxemburské veľkovojvodstvo (v zastúpení: D. Holderer, splnomocnený zástupca, D. Waelbroeck a A. Steichen, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, že žaloba je prípustná a dôvodná,

predovšetkým zrušil rozhodnutie Komisie zo 4. októbra 2017 o štátnej pomoci SA.38944, ktorú údajne poskytlo Luxembursko v prospech spoločnosti Amazon,

subsidiárne zrušil rozhodnutie Komisie zo 4. októbra 2017 o štátnej pomoci SA.38944, ktorú údajne poskytlo Luxembursko v prospech spoločnosti Amazon, v rozsahu, v akom sa v ňom nariaďuje vrátenie pomoci,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza päť žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod, ktorý sa skladá z troch častí, je založený na porušení článku 170 ZFEÚ, keďže Komisia nepreukázala existenciu výhody v prospech spoločnosti Amazon EU S.à.r.l (ďalej len „LuxOpCO“).

Prvá časť je založená na skutočnosti, že uplatňovanie daňového rozhodnutia, ako aj jeho predĺženie v roku 2011 neviedlo k poskytnutiu žiadnej výhody, keďže poplatok, ktorý zaplatila tretia osoba za licenciu k nehmotnému majetku, bol vyšší než poplatok zaplatený spoločnosťou LuxOpCo v prospech spoločnosti Amazon Europe Holding Technologies SCS (ďalej len LuxSCS“) na základe licenčnej dohody. Žalobca sa domnieva, že v rozhodnutí Komisie zo 4. októbra 2017 o štátnej pomoci SA.38944, ktorú údajne poskytlo Luxembursko v prospech spoločnosti Amazon (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), sa nesprávne uvádza, že poplatok, ktorý LuxOpCo skutočne zaplatila, sa odchyľuje od nezávislej trhovej ceny.

Druhá časť je založená na zjavne nesprávnom skutkovom a právnom posúdení v rámci analýzy vykonanej v napadnutom rozhodnutí v súvislosti s údajne nesprávnym uplatnením metódy čistého obchodného rozpätia v rámci daňového rozhodnutia, a to tak pri výbere testovaného účastníka, ako aj pri uplatnení parametrov uvedenej metódy.

Tretia časť je založená na tvrdení, podľa ktorého práve naopak taký výpočet transferovej ceny, aký uplatnila Komisia v napadnutom rozhodnutí, viedol k výsledku, ktorý sa zjavne odchyľuje od princípu nezávislého vzťahu.

Druhý žalobný dôvod, ktorý sa skladá z dvoch častí, je založený na porušení článku 107 ZFEÚ, keďže Komisia nepreukázala selektívnu povahu dotknutého daňového rozhodnutia.

Prvá časť je založená na skutočnosti, že Komisia nesprávne predpokladala selektívnu povahu dotknutého daňového rozhodnutia, zatiaľ čo podľa judikatúry nemohla prijať záver o existencii výhody, aby mohla predpokladať jeho selektívnu povahu, ale v rámci svojej analýzy selektívnej povahy mala povinne najskôr definovať uplatniteľný referenčný rámec a následne identifikovať odchýlku od uvedeného referenčného rámca.

Druhá časť je založená na okolnosti, že Komisia vo svojich subsidiárnych úvahách nepredložila dôkaz o údajnej selektívnej povahe pomoci. Tieto dve subsidiárne zistenia o selektívnej povahe sú zjavne nesprávne, keďže Komisia sa dopustila pochybenia pri určení referenčných rámcov a v každom prípade nepreukázala existenciu akejkoľvek odchýlky od týchto referenčných rámcov.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušená článkov 4 a 5 ZFEÚ, keďže Komisia pristúpila ku skrytej daňovej harmonizácii tým, že nanútila svoj vlastný výklad „správnej“ transferovej ceny, ktorú mala LuxOpCo zaplatiť spoločnosti LuxSCS na základe dotknutej licenčnej dohody. V tejto súvislosti žalobca tvrdí, že Komisia v skutočnosti využila právo v oblasti štátnej pomoci s cieľom vykonať skrytú daňovú harmonizáciu v oblasti transferového oceňovania, a to v rozpore s výlučnou právomocou členských štátov v oblasti priamych daní.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušená nariadenia 2015/1589 a práva na obhajobu, keďže Komisia konala v rozpore s právom na obhajobu tým, že prijala rozhodnutie, ktorým boli lapidárne vylúčené skutočnosti poskytnuté ex post zo strany spoločnosti Amazon a ku ktorého ústrednému tvrdeniu, ktorým je konkrétne pochybenie pri výbere testovaného účastníka pre potreby metódy čistého obchodného rozpätia, sa či už Luxemburské veľkovojvodstvo alebo Amazon nemohli podrobnejšie vyjadriť.

Piaty žalobný dôvod, uvedený subsidiárne, je založený na tom, že Komisia porušila článok 16 nariadenia 2015/1589, keďže vrátenie pomoci by bolo nezlučiteľné so zásadou právnej istoty vzhľadom na dobrú vieru Luxemburského veľkovojvodstva pri uplatňovaní transferových cien a nepredvídateľnosť nového prístupu k transferovým cenám, ktorý Komisia uplatnila v napadnutom rozhodnutí.

____________