Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 17. května 2021 Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 5. března 2021 ve věci T-885/19, Aquind a další v. Komise

(Věc C-310/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky): Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS (zástupci: S. Goldberg, E. White, C. Davis, Solicitors)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Spolková republika Německo, Španělské království, Francouzská republika

Návrhová žádání

Navrhovatelky navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil napadené usnesení;

rozhodl, že žaloba v prvním stupni je opodstatněná, a zrušil nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/3891 v rozsahu, v němž se týká navrhovatelek, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku i řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky tvrdí, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/389 mělo být považováno za konečný akt ke dni, kdy bylo přijato, a nikoli ke dni, kdy vstoupilo v platnost, což bylo podmíněno absencí námitek Parlamentu nebo Rady. Toto nařízení tedy bylo možné napadnout žalobou dokonce před datem jeho zveřejnění. Navrhovatelky mají tudíž za to, že Tribunál nesprávně použil judikaturu Soudního dvora týkající se aktů, které nelze napadnout žalobou.

____________

1 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/389 ze dne 31. října 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (Úř. věst. 2020, L 74, s. 1).