Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 25. mája 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/F.

(vec C-324/21)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Odporca v konaní o opravnom prostriedku: F.

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 20131 ), vykladať v tom zmysle, že plynúca lehota na odovzdanie v zmysle článku 29 ods. 1 a 2 začne plynúť nanovo v okamihu, keď cudzinec po tom, ako útekom zmaril svoje odovzdanie jedným členským štátom, v nejakom inom (v tomto prípade v treťom) členskom štáte nanovo požiada o medzinárodnú ochranu?

____________

1     s. 31.