Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 18. mája 2021 – CM/TimePartner Personalmanagement GmbH

(vec C-311/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesarbeitsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: CM

Žalovaná: TimePartner Personalmanagement GmbH

Prejudiciálne otázky

1.    Ako je definovaný pojem „všeobecná ochrana dočasných agentúrnych pracovníkov“ v článku 5 ods. 3 smernice 2008/104/ES1 , najmä zahŕňa viac ako to, čo vnútroštátne právo a právo Únie kogentne stanovujú ako ochranu pre všetkých zamestnancov?

2.    Ktoré predpoklady a kritériá musia byť splnené na to, aby bolo možné vychádzať z toho, že ustanovenia kolektívnej zmluvy týkajúce sa pracovných podmienok a podmienok zamestnávania dočasných agentúrnych pracovníkov, ktoré sa odchyľujú od zásady rovnakého zaobchádzania zakotvenej v článku 5 ods. 1 smernice 2008/104/ES, boli dojednané pri dodržaní zásad všeobecnej ochrany dočasných agentúrnych pracovníkov?

a)    Vzťahuje sa skúmanie dodržania všeobecnej ochrany – abstraktne – na pracovné podmienky dočasných agentúrnych pracovníkov spadajúcich do oblasti pôsobnosti kolektívnej zmluvy upravené v tejto kolektívnej zmluve, alebo sa vyžaduje porovnávacie, hodnotiace posúdenie pracovných podmienok podľa kolektívnej zmluvy a pracovných podmienok, ktoré existujú v podniku, do ktorého sú dočasní agentúrni pracovníci pridelení (užívateľ)?

b)    Vyžaduje dodržanie všeobecnej ochrany uložené článkom 5 ods. 3 smernice 2008/104/ES v prípade odchýlenia sa od zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu ku mzde, aby medzi poskytovateľom a dočasným agentúrnym pracovníkom existoval pracovný pomer na dobu neurčitú?

3.    Musí vnútroštátny zákonodarca stanoviť sociálnym partnerom podmienky a kritériá pre dodržanie zásad všeobecnej ochrany dočasných agentúrnych pracovníkov v zmysle článku 5 ods. 3 smernice 2008/104/ES, keď im poskytne možnosť uzavrieť kolektívne zmluvy, ktoré obsahujú úpravu týkajúcu sa pracovných podmienok a podmienok zamestnávania dočasných agentúrnych pracovníkov, ktorá sa odchyľuje od pravidla rovnakého zaobchádzania, a vnútroštátne kolektívne pracovné právo stanovuje požiadavky, na základe ktorých možno očakávať primeranú rovnováhu medzi záujmami strán kolektívnej zmluvy (tzv. záruka správnosti kolektívnych zmlúv)?

4.    V prípade kladnej odpovede na tretiu otázku:

a)    Je dodržanie zásad všeobecnej ochrany dočasných agentúrnych pracovníkov v zmysle článku 5 ods. 3 smernice 2008/104/ES zabezpečené zákonnou právnou úpravou, ktorá ako Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (zákon o dočasnom pridelení zamestnancov) v znení platnom od 1. apríla 2017 stanovuje minimálnu výšku mzdy dočasných agentúrnych pracovníkov, maximálnu dĺžku trvania pridelenia tomu istému užívateľovi, časové obmedzenie odchýlenia sa od zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu ku mzde, neplatnosť ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktoré sa odchyľuje od zásady rovnakého zaobchádzania, pre dočasných agentúrnych pracovníkov, ktorých pracovný pomer u užívateľa alebo zamestnávateľa, s ktorým užívateľ tvorí koncern v zmysle § 18 Aktiengesetz (zákon o akciách), skončil v období posledných šiestich mesiacov pred ich pridelením užívateľovi, ako aj povinnosť užívateľa poskytnúť časnému agentúrnemu pracovníkovi prístup k podnikovým zariadeniam alebo službám (ako sú najmä zariadenia starostlivosti o deti, podnikové stravovanie a dopravné prostriedky) v zásade za rovnakých podmienok, aké platia pre kmeňových zamestnancov?

b)    V prípade kladnej odpovede:

Platí to aj v prípade, že v príslušných zákonných ustanoveniach, ako bol Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (zákon o dočasnom pridelení zamestnancov) v znení platnom do 31. marca 2017, nie je stanovené časové obmedzenie odchýlenia sa od zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu ku mzde, a požiadavka, že prenechanie môže byť len „dočasné“, nie je časovo konkretizovaná?

5.    V prípade zápornej odpovede na tretiu otázku:

Môžu vnútroštátne súdy v prípade ustanovení kolektívnych zmlúv týkajúcich sa pracovným podmienok a podmienok zamestnávania dočasných agentúrnych pracovníkov, ktoré sa odchyľujú od zásady rovnakého zaobchádzania podľa článku 5 ods. 3 smernice 2008/104/ES, bez obmedzenia preskúmať tieto kolektívne zmluvy z hľadiska toho, či sa tieto odchýlky realizovali pri dodržaní zásad všeobecnej ochrany dočasných agentúrnych pracovníkov, alebo článok 28 Charty základných práv a/alebo odkaz na „autonómnosť sociálnych partnerov“ v odôvodnení 19 smernice 2008/104/ES vyžadujú, aby bol zmluvným stranám kolektívnej zmluvy vo vzťahu k dodržaniu zásad všeobecnej ochrany dočasných agentúrnych pracovníkov poskytnutý priestor na posúdenie, ktorý je súdne preskúmateľný len v obmedzenej miere, a – ak áno – ako ďaleko tento priestor siaha?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci (Ú. v. EÚ L 327, 2008, s. 9).