Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 25 maj 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, motpart: B.

(Mål C-323/21)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i det nationella målet

Klagande: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Motpart: B.

Tolkningsfrågor

1.    a)    Ska begreppet anmodande medlemsstat i den mening som avses i artikel 29.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 20131 ) tolkas så, att med detta begrepp avses den medlemsstat (i förevarande fall den tredje medlemsstaten, det vill säga Nederländerna) som senast ingav en framställan om återtagande till en annan medlemsstat?

b)    Om denna fråga ska besvaras nekande, påverkar den omständigheten att det tidigare har träffats en överenskommelse om återtagande mellan två medlemsstater (i förevarande fall Tyskland och Italien) den tredje medlemsstatens (i förevarande fall Nederländernas) rättsliga förpliktelser enligt Dublinförordningen gentemot utlänningen eller de medlemsstater som berörs av den tidigare överenskommelsen om återtagande, och i så fall hur?

2.    Om fråga 1 ska besvaras jakande, ska artikel 27.1 i förordning (EU) nr 604/2013, jämförd med skäl 19 i denna förordning, tolkas så, att denna bestämmelse utgör hinder för möjligheten för en person som ansöker om internationellt skydd att inom ramen för ett överklagande av ett beslut om överföring med framgång anföra att överföringen inte kan genomföras på grund av att fristen för en tidigare överenskommen överföring mellan två medlemsstater (i förevarande fall Tyskland och Italien) har löpt ut?

____________

1     S. 31.