Language of document :

A Raad van State (Belgium) által 2021. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Monument Vandekerckhove NV kontra Stad Gent, beavatkozók: Denys NV, Aelterman BVBA

(C-316/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Raad van State

Az alapeljárás felei

Felperes: Monument Vandekerckhove NV

Alperes: Stad Gent

Beavatkozók: Denys NV, Aelterman BVBA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 63. cikke (1) bekezdésének második albekezdését önmagában, valamint az egyenlő bánásmód, a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az átláthatóság közbeszerzések területén érvényesülő uniós jogi elvének hatályával összefüggésben, hogy amennyiben az ajánlatkérő szerv megállapítja, hogy valamely szervezet, amelyeknek kapacitásait valamely gazdasági szereplő igénybe veszi, nem felel meg a kiválasztási szempontoknak, az ajánlatkérő szerv köteles a gazdasági szereplő számára előírni e szervezet lecserélését, vagy pedig úgy, hogy az ajánlatkérő szervnek ilyen körülmények között lehetősége van e lecserélést előírni, ha a gazdasági szereplő azt szeretné, hogy kiválasszák?

2)    Léteznek-e olyan körülmények, amelyek között az ajánlatkérő szervnek a közbeszerzési eljárás menetétől is függően az egyenlő bánásmód, a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az átláthatóság elve alapján (már) nem kell előírnia, illetve (már) nem írhatja elő a lecserélést?

____________

1 A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.; helyesbítések: HL 2015. L 275., 68. o.; HL 2020. L 211., 22. o.).