Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (België) op 21 mei 2021 – Monument Vandekerckhove NV tegen Stad Gent, andere partijen: Denys NV, Aelterman BVBA

(Zaak C-316/21)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Raad van State

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Monument Vandekerckhove NV

Verweerder: Stad Gent

Andere partijen: Denys NV, Aelterman BVBA

Prejudiciële vragen

Dient artikel 63, lid 1, tweede alinea, van de richtlijn 2014/24/EU1 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG op zichzelf genomen en samengenomen met de draagwijdte van de Europeesrechtelijke beginselen, namelijk gelijkheid, non-discriminatie en transparantie inzake overheidsopdrachten, zo te worden geïnterpreteerd dat de aanbestedende dienst, indien hij vaststelt dat een entiteit op wiens draagkracht een ondernemer zich beroept, niet voldoet aan de selectiecriteria, verplicht is om de vervanging van die entiteit te vragen aan de ondernemer dan wel over de mogelijkheid beschikt om die vervanging te vragen wil de ondernemer worden geselecteerd?

Zijn er omstandigheden waarin de aanbestedende dienst op grond van de beginselen van gelijkheid, non-discriminatie en transparantie, ook afhankelijk van het verloop van de gunningsprocedure, niet (meer) moet dan wel niet (meer) mag eisen dat er tot de vervanging wordt overgegaan?

____________

1     PB 2014, L 94, blz. 65