Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Belgien) den 21 maj 2021 – Monument Vandekerckhove NV mot Stad Gent, intervenienter: Denys NV, Aelterman BVBA

(Mål C-316/21)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i det nationella målet

Klagande: Monument Vandekerckhove NV

Motpart: Stad Gent

Intervenienter: Denys NV, Aelterman BVBA

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 63.1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU1 av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, som sådan och jämförd med de unionsrättsliga principerna om likhet, icke-diskriminering och öppenhet vid offentlig upphandling, tolkas så, att för det fall den upphandlande myndigheten fastställer att en enhet vars kapacitet en ekonomisk aktör avser att utnyttja inte uppfyller urvalskriterierna, är den upphandlande myndigheten i så fall skyldig att begära att den ekonomiska aktören byter ut denna enhet, eller ges den upphandlande myndigheten endast en möjlighet att begära ett sådant byte om den ekonomiska aktören väljs ut?

2.    Finns det omständigheter under vilka den upphandlande myndigheten enligt principerna om likhet, icke-diskriminering och öppenhet, samt beroende på hur tilldelningsförfarandet genomförs, inte (längre) ska eller inte (längre) får begära att enheten ska bytas ut?

____________

1     EUT L 94, 2014, s. 65.