Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Milano (Italien) den 17. maj 2021 – PP mod Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

(Sag C-315/21)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale di Milano

Parter i hovedsagen

Sagsøger: PP

Sagsøgt: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

Præjudicielle spørgsmål

1.    Sind Skal artikel 4 og 5 i forordning (EU) nr. 604/2013 1 fortolkes således, at tilsidesættelsen heraf i sig selv bevirker, at en foranstaltning, som påklages eller indbringes for en domstol i henhold til artikel 27 i forordning (EU) nr. 604/2013, er retsstridig uafhængigt af tilsidesættelsens konkrete konsekvenser for foranstaltningens indhold og for fastlæggelsen af den ansvarlige medlemsstat?

2.    Skal artikel 27 i forordning (EU) nr. 604/2013, sammenholdt med Dublin III-forordningens artikel 18, stk. 1, litra a), eller med artikel 18, stk. [1], litra b)–d), og med artikel 20, stk. 5, fortolkes således, at bestemmelsen fastsætter forskellige genstande for søgsmål, forskellige klagepunkter, som kan fremsættes inden for rammerne af et søgsmål, og forskellige aspekter af tilsidesættelsen af oplysningsforpligtelserne og af pligten til at gennemføre den personlige samtale i medfør af artikel 4 og 5 i forordning (EU) nr. 604/2013?

Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende: Skal artikel 4 og 5 i forordning (EU) nr. 604/2013 fortolkes således, at de heri fastsatte oplysningsgarantier kun skal sikres i det i artikel 18, stk. 1, litra a), fastsatte tilfælde, og ikke også inden for rammerne af tilbagetagelsesproceduren, eller skal de omhandlede artikler fortolkes således, at der inden for den sidstnævnte procedure i det mindste foreligger oplysningsforpligtelser med hensyn til ansvarets ophør som omhandlet i artikel 19 eller til systemfejl i asylproceduren og i modtagelsesforholdene for ansøgere som omhandlet i artikel 3, stk. 2, som medfører en risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling som defineret i artikel 4 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder?

3.    Skal artikel 3, stk. 2, fortolkes således, at »systemfejl i asylproceduren« også omfatter de eventuelle konsekvenser af en endelig afgørelse om afslag på en ansøgning om international beskyttelse truffet af en domstol i den medlemsstat, som varetager tilbagetagelsen, såfremt en domstol, der behandler et søgsmål i henhold til artikel 27 i forordning (EU) nr. 604/2013, mener, at sagsøgeren løber en reel risiko for at blive udsat for umenneskelig eller nedværdigende behandling, hvis medlemsstaten sender den pågældende tilbage til hjemlandet, herunder henset til formodningen om en udbredt væbnet konflikt som omhandlet i artikel 15, litra c), i direktiv 2011/95/EU 2 af 13. december 2011?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26.6.2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT 2013, L 180, s. 31).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13.12.2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (omarbejdning) (EUT 2011, L 337, s. 9).