Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija) 17. maja 2021 – PP/Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(Zadeva C-315/21)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Milano

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: PP

Tožena stranka: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Vprašanja za predhodno odločanje

1)    Ali je treba člena 4 in 5 Uredbe (EU) št. 604/20131 razlagati tako, da njuna kršitev sama po sebi povzroči nezakonitost izpodbijanega ukrepa v smislu člena 27 Uredbe (EU) št. 604/2013, ne glede na dejanske posledice navedene kršitve za vsebino ukrepa in za določitev odgovorne države članice?

2)    Ali je treba člen 27 Uredbe (EU) št. 604/2013, v povezavi s členom 18(1)(a) oziroma s členom 18(2)(b), (c) in (d) ter členom 20(5) Uredbe Dublin III, razlagati tako, da je treba določiti različne pritožbene razloge in različne očitke, ki se uveljavljajo v okviru pritožbe, ter različne vidike kršitev pravice do obveščenosti in osebnega razgovora v smislu členov 4 in 5 Uredbe (EU) št. 604/2013?

V primeru pritrdilnega odgovora na drugo vprašanje: Ali je treba člena 4 in 5 Uredbe (EU) št. 604/2013 razlagati tako, da jamstva glede obveščenosti, navedena v teh členih, veljajo samo v primeru, določenem v členu 18(1)(a), ne pa tudi v postopku ponovnega sprejema, oziroma jih je treba razlagati tako, da v tem zadnjem postopku velja vsaj pravica do obveščenosti glede prenehanja obveznosti iz člena 19 ali glede sistemskih pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom in pogoji za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročile nevarnost nečloveškega ali ponižujočega ravnanja v smislu člena 4 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, iz člena 3(2)?

3)    Ali je treba člen 3(2) razlagati tako, da „sistemske pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom“ vključujejo tudi morebitne posledice dokončnih odločitev o zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito, ki jih sprejme sodišče države članice ponovnega sprejema, če sodišče, ki obravnava zadevo v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 604/2013, meni, da obstaja dejansko tveganje, da bo tožeča stranka utrpela nečloveško ali ponižujoče ravnanje, če jo država članica vrne v državo izvora, tudi ob upoštevanju ugotovitve splošnega oboroženega spopada v skladu s členom 15(c) Direktive št. 2011/952 z dne 13. decembra 2011?

____________

1     Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL 2013, L 180, str. 31.).

2     Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL 2011, L337, str. 9.).