Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. lipnja 2014. uputio Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Ujedinjena Kraljevina) – Secretary of State for the Home Department protiv CS-a

(Predmet C-304/14)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Secretary of State for the Home Department

Tuženik: CS

Prethodna pitanja

Protivi li se pravo Europske unije, a osobito članak 20. UFEU-a, tome da država članica protjera sa svojeg državnog područja, u državu koja nije članica Unije, državljanina države koja nije članica Unije koji je roditelj i koji u najvećem dijelu ostvaruje roditeljsku skrb nad djetetom koje je državljanin te države članice (i, posljedično, građanin Unije), kada bi to djeteta, građanina Unije, lišilo suštine njegovih prava kao građanina Europske unije?

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje, u kojim okolnostima bi takvo protjerivanje bilo dopušteno pravom Europske unije?

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje, u kojoj mjeri, ako ikojoj, članci 27. i 28. Direktive 2004/38/EZ 1 („Direktiva o građanima“) služe kao temelj za odgovor na drugo pitanje?

____________

1 Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području držav[a] članic[a]

(SL L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42.).