Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 13. septembri 2016. aasta otsus (Upper Tribunali (Immigration and Asylum Chamber) eelotsusetaotlus – London, Ühendkuningriik) – Secretary of State for the Home Department versus CS

(kohtuasi C-304/14)1

(Eelotsusetaotlus – Liidu kodakondsus – ELTL artikkel 20 – Kolmanda riigi kodanik, kelle ülalpeetav on liidu kodanikust väikelaps – Elamisõigus liikmesriigis, mille kodanik laps on – Lapsevanema kriminaalkorras süüdimõistmine – Otsus vanema väljasaatmiseks, mille tagajärg on lapse kaudne väljasaatmine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Secretary of State for the Home Department

Vastustaja: CS

Resolutsioon

ELTL artiklit 20 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt tuleb sellest liikmesriigist kolmandasse riiki välja saata kolmanda riigi kodanik, kes on kriminaalkorras süüdi mõistetud, isegi siis, kui ta on selle liikmesriigi kodanikust väikelapse tegelik hooldaja, milles laps elab enda sünnist saadik, ilma et ta oleks kunagi kasutanud oma õigust vabalt liikuda, kui selle isiku väljasaatmine kohustaks seda last Euroopa Liidu territooriumilt lahkuma, jättes ta ilma võimalusest liidu kodanikuna oma põhilisi õigusi reaalselt kasutada. Siiski võib liikmesriik erandlike asjaolude esinemisel teha väljasaatmise otsuse tingimusel, et see põhineb kolmanda riigi kodaniku isiklikul käitumisel, mis peab kujutama endast tõelist, vahetut ja piisavalt tõsist ohtu mõnele selle liikmesriigi ühiskonna põhihuvile, ja seejuures võetakse arvesse erinevaid olemasolevaid huve; kontrollima peab seda siseriiklik kohus.

____________

1 ELT C 315, 15.9.2014.