Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland 27. júla 2011 - Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh/Minister for Social and Family Affairs, Attorney General

(vec C-398/11)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Ireland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh

Žalovaní: Minister for Social and Family Affairs, Attorney General

Prejudiciálne otázky

Uplatňuje sa smernica 2008/94/ES1 na situáciu žalobcov vzhľadom na článok 1 ods. 1 tejto smernice, ako aj na skutočnosť, že krátenie dôchodkových dávok, na ktoré majú žalobcovia nárok, podľa írskeho práva nie [je] dlhom ich zamestnávateľa, ktorý by bol uznaný v rámci konkurzného konania alebo akejkoľvek likvidácie zamestnávateľa žalobcov a ktorý, za okolností prejednávaného prípadu, inak neposkytuje právny základ nároku voči ich zamestnávateľovi?

Je vnútroštátny súd pri posudzovaní toho, či štát splnil alebo nesplnil svoje povinnosti podľa článku 8, oprávnený zohľadniť štátny príspevkový dôchodok, ktorý žalobcovia budú poberať (ktorého poberanie nie je dotknuté spojením s podnikovým dôchodkovým systémom), a porovnať a) celkový štátny dôchodok a výšku dôchodku, ktorú žalobcovia budú alebo pravdepodobne v skutočnosti poberajú z relevantného podnikového dôchodkového systému, s b) celkovým štátnym príspevkovým dôchodkom a výškou nadobudnutých nárokov na dôchodkové dávky každého žalobcu v čase likvidácie systému, ak bol štátny dôchodok zohľadnený pri stanovovaní výšky dôchodkovej dávky, na ktorú majú žalobcovia nárok?

V prípade kladnej odpovede na otázku č. 2, predstavujú akékoľvek sumy, ktoré budú žalobcovia pravdepodobne v skutočnosti poberať, dodržanie povinností zo strany štátu podľa článku 8?

Je potrebné na účely uplatnenia článku 8 smernice stanoviť nejakú príčinnú súvislosť medzi krátením dôchodkových dávok žalobcov a platobnou neschopnosťou ich zamestnávateľa bez ohľadu na skutočnosť, že i) dôchodkový systém nie je dostatočne financovaný od dátumu platobnej neschopnosti zamestnávateľa a ii) platobná neschopnosť zamestnávateľa znamená, že zamestnávateľ nemá prostriedky na to, aby prispel dostatočnou sumou do dôchodkového systému, čiže plne pokryl dôchodkové dávky poistencov (zamestnávateľ nemá povinnosť tak urobiť, akonáhle je systém v likvidácii)?

Spĺňajú opatrenia prijaté Írskom, ako sa uvádza vyššie, povinnosti uložené smernicou vzhľadom na sociálny, obchodný a hospodársky faktor zohľadnený zo strany Írska v rámci skúmania ochrany dôchodkov po vydaní rozsudku vo veci Robins (ako je uvedené vo vyhlásení svedka Orlaigh Quinn) a najmä vzhľadom na "potrebu vyváženého hospodárskeho a sociálneho rozvoja Spoločenstva" uvedenú v odôvodnení č. 3 smernice?

Predstavuje hospodárska situácia (ako je uvedená vo vyhláseniach svedkov Colm McCarthy, Phillip Lane a Kevin Cardiff) dostatočne výnimočnú situáciu, ktorá odôvodňuje nižší stupeň ochrany záujmov žalobcov ako by mohol byť inak požadovaný, a ak áno, čo sa myslí pod pojmom nižší stupeň ochrany?

V prípade zápornej odpovede na otázku č. 2, je skutočnosť, že opatrenia prijaté štátom po vydaní rozsudku vo veci Robins nemali za následok to, že by navrhovatelia poberali viac ako 49 % hodnoty ich nadobudnutých nárokov na dôchodkové dávky v rámci ich podnikového dôchodkového systému, sama osebe vážnym porušením povinností štátu, ktoré oprávňuje žalobcov na náhradu škody (t. j. bez samostatného preukázania, že konanie štátu po vydaní rozsudku vo veci Robins viedlo k vážnemu a zjavnému nesplneniu povinností zo strany štátu podľa článku 8 smernice)?

____________

1 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. EÚ L 283, s. 36).