Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 юни 2011 г. - De Nicola/Европейска инвестиционна банка

(Дело F-49/10)1

(Публична служба - Персонал на Европейската инвестиционна банка -Здравно осигуряване - Отказ за възстановяване на медицински разходи - Искане за определяне на независим лекар - Разумен срок)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Щрасен, Люксембург) (представител: L. Isola, avocat)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (представители: T. Gilliams и F. Martin, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решението на ответника, с което се отказва възстановяване на разходи за лазерна терапия.

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 221, 14.8.2010 г., стр. 61