Language of document : ECLI:EU:F:2012:136

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)


25 септември 2012 година


Дело F‑51/10


Moises Bermejo Garde

срещу

Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)

„Публична служба — Длъжностни лица — Наемане на работа — Обявление за свободна длъжност — Увреждащ акт — Правен интерес — Езикови изисквания — Орган, компетентен да приеме обява за работа — Бюро на ЕИСК“

Предмет: Жалба по член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от същия, с която г‑н Bermejo Garde иска отмяна на публикувано от ЕИСК обявление за свободна длъжност

Решение: Отменя обявлението за свободна длъжност. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Осъжда ЕИСК да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези, които са направени от жалбоподателя.Резюме


1.      Жалби, предявени от длъжностни лица — Увреждащ акт — Обявление за свободна длъжност — Условия, които изключват длъжностните лица с право на преместване или на повишаване в длъжност — Допустимост

(членове 29, 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Жалба за отмяна — Правен интерес — Жалба, чиято цел е да се избегне в бъдеще възпроизвеждането на незаконосъобразност на акт на институция на Съюза — Допустимост

(член 263 ДФЕС)

3.      Длъжностни лица — Обявление за свободна длъжност — Приемане на ново обявление за свободна длъжност, съществено различаващо се от първото — Компетентен орган

(член 29 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Когато дадено длъжностно лице може да заеме посредством преместване или повишение длъжност, която е предмет на обявление за свободна длъжност, обявлението представлява увреждащ това длъжностно лице акт, доколкото условията, които то определя, водят до изключване на кандидатурата му.

(вж. точка 36)


Позоваване на:

Съд — 19 юни 1975 г., Küster/Парламент, 79/74, точка 6; 11 май 1978 г., De Roubaix/Комисия, 25/77, точка 8

Съд на публичната служба — 18 май 2006 г., Corvoisier и др./ЕЦБ, F‑13/05, точка 42; 9 юли 2009 г., Torijano Montero/Съвет, F‑91/07, точка 27

2.      Жалбоподател може да запази интереса си да поиска отмяна на акт на институция на Общността, за да позволи да се избегне възпроизвеждането в бъдеще на неправомерното положение, от което той претендира, че е засегнат.

(вж. точка 50)


Позоваване на:

Съд — 7 юни 2007 г., Wunenburger/Комисия, C‑362/05 P, точка 50 и сл.

3.      Съгласно правило 72, параграф 1, второ тире от Правилника за дейността на Европейския икономически и социален комитет (наричан по-нататък „ЕИСК“) правомощията, предоставени от Правилника на органа по назначаването, се упражняват от Бюрото на ЕИСК, когато се отнася за длъжностни лица от функционални групи AD 16, AD 15 и AD 14, по-специално във връзка с прилагането на член 29 от Правилника за длъжностните лица.

Поради това, когато ново обявление за свободна длъжност — с което съгласно процедурата по член 29, параграфи 1 и 2 от Правилника за длъжностните лица се предвижда степен AD 14 за заемането на длъжността директор на дирекция „Общи въпроси“ в ЕИСК — съществено се различава от първото обявление за свободна длъжност по отношение на изискуемите квалификации, то трябва в съответствие с член 72 от Правилника за дейността да се приеме с ново решение на Бюрото.

При тези условия, подписвайки подобно ново обявление за свободна длъжност без във връзка с него да е било издадено ново решение на Бюрото, председателят на ЕИСК е превишил правомощията си, което води до отмяната на новото обявление за свободна длъжност.

(вж. точки 60, 61, 65 и 68—71)