Language of document : ECLI:EU:F:2012:136

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 25 września 2012 r.

Sprawa F‑51/10

Moises Bermejo Garde

przeciwko

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu (EKES)

Służba publiczna – Urzędnicy – Zatrudnienie – Ogłoszenie o naborze – Akt niekorzystny – Interes prawny – Wymogi językowe – Organ właściwy do wydania ogłoszenia o naborze – Prezydium EKES‑u

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której M. Bermejo Garde żąda stwierdzenia nieważności ogłoszenia o naborze opublikowanego przez EKES.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność ogłoszenia o naborze. W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. EKES pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez skarżącego.

Streszczenie

1.      Skargi urzędników – Akt niekorzystny – Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Wymogi wykluczające urzędników uprawnionych do ubiegania się o przeniesienie lub awans – Dopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 29, 90, 91)

2.      Skarga o stwierdzenie nieważności – Interes prawny – Skarga mająca na celu zapobieżenie powtórzeniu się w przyszłości niezgodności z prawem, jaką dotknięty jest akt instytucji Unii – Dopuszczalność

(art. 263 TFUE)

3.      Urzędnicy – Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Wydanie nowego ogłoszenia o naborze różniącego się istotnie od pierwszego ogłoszenia – Właściwy organ

(regulamin pracowniczy, art. 29)

1.      Jeśli urzędnik może ubiegać się, w drodze przeniesienia lub awansu, o stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, wówczas to ogłoszenie stanowi dla tego urzędnika akt niekorzystny, o ile wymogi w nim sformułowane skutkują wykluczeniem jego kandydatury.

(zob. pkt 36)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 79/74 Küster przeciwko Parlamentowi, 19 czerwca 1975 r., pkt 6; sprawa 25/77 De Roubaix przeciwko Komisji, 11 maja 1978 r., pkt 8

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑13/05 Corvoisier i in. przeciwko EBC, 18 maja 2006 r., pkt 42; sprawa F‑91/07 Torijano Montero przeciwko Radzie, 9 lipca 2009 r., pkt 27

2.      Skarżący może zachować interes w żądaniu stwierdzenia nieważności aktu wydanego przez instytucję Unii, aby zapobiec powtórzeniu się w przyszłości niezgodności z prawem, jaką dotknięty jest ten akt.

(zob. pkt 50)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑362/05 P Wunenburger przeciwko Komisji, 7 czerwca 2007 r., pkt 50 i nast.

3.      Zgodnie z art.  72 ust. 1 tiret drugie regulaminu wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) uprawnienia nadane przez regulamin pracowniczy organowi powołującemu wykonywane są w przypadku urzędników stopnia AD 16, AD 15 i AD 14 przez prezydium EKES‑u, w zakresie stosowania między innymi art. 29 regulaminu pracowniczego.

Zatem nowe ogłoszenie o naborze dotyczące naboru, w trybie art. 29 ust. 1, 2 regulaminu pracowniczego, na stanowisko dyrektora w dyrekcji spraw ogólnych EKES‑u w stopniu AD 14, różniące się istotnie od pierwszego ogłoszenia co do wymaganych kwalifikacji, powinno wynikać z nowej decyzji prezydium, zgodnie z art. 72 regulaminu wewnętrznego.

W tych okolicznościach, podpisując takie nowe ogłoszenie o naborze, gdy nie została w tym celu wydana przez prezydium nowa decyzja, przewodniczący EKES‑u przekroczył swoje kompetencje, dając podstawy do stwierdzenia nieważności nowego ogłoszenia o naborze.

(zob. pkt 60, 61, 65, 68–71)